Otwarty Konkurs Ofert

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 

I. Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późń. zm.),

 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294),

 3. RozporządzeniePrzewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).


 

II. Cel konkursu:

 

Celem konkursu jest zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez powierzenie realizacji zadania publicznego zleconego powiatowi w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 

III. Zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2020 r.

 

Sfera zadań publicznych: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.

 

Zadania publiczne przewidziane do powierzenia:

 

 1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Barczewie.


Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego w roku 2020 wynosi 63 360,00 zł w podziale:

 • 60 060,00 zł na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej,

 • 3 300,00 zł na edukację prawną.


Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2019: 63 360,00 zł

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2018: 60 725,88 zł

 

 1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Olsztynku.


Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego w roku 2020 wynosi 63 360,00 zł w podziale:

 • 60 060,00 zł na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

 • 3 300,00 zł na edukację prawną.


Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2019: 63 360,00 zł

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2018: 60 725,88 zł

 

 1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Stawigudzie.


 

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego w roku 2020 wynosi 63 360,00 zł w podziale:

 • 60 060,00 zł na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

 • 3 300,00 zł na edukację prawną.


Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2019: 63 360,00 zł

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2018: 60 725,88 zł

 

IV. Wysokość środków publicznych na realizację zadań publicznych w roku 2020

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania publicznego w roku 2020 wynosi ogółem 190 080,00 zł.

 

V. Adresaci konkursu:

 

O powierzenie prowadzenia punktu na obszarze danego województwa może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

VI. Termin i miejsce realizacji zadania:

 

 1. Termin realizacji zadania: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

 2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania. Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania.

 3. Miejsce realizacji zadania:


1) Punkt w Barczewie,

2) Punkt w Olsztynku,

3) Punkt w Stawigudzie.

 

VII. Warunki realizacji zadania:


 

 1. Zadanie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinno być realizowane w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie. Szczegółowy harmonogram tygodniowy, z uwzględnieniem dni tygodnia i godzin przyjęć interesantów oraz sposób korzystania z lokalu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 2. Kwota przeznaczona na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wynosi 5 005,00 zł. brutto miesięcznie. Kwota dotacji powinna być wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 3. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację, realizowaną na zasadach określonych w art. 4a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 4. Organizacja pozarządowa prowadząca w roku 2020 na terenie powiatu olsztyńskiego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zobowiązana jest jednocześnie do realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej, w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 5. Organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w art. 5 ust. 2-5, art. 7 oraz art. 8 ust. 2-13 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 6. Podstawą powierzenia realizacji zadania jest umowa, zawarta w formie pisemnej, określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego wraz z harmonogramem i kosztorysem zadania.

 7. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 8. Oferent zobowiązany jest do każdorazowego pisemnego powiadamiania Zleceniodawcy o wszystkich planowanych zmianach dotyczących harmonogramu zadania, zmian kadrowych itp., zachodzących w realizacji zadania. Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji tylko po akceptacji ze strony Zleceniodawcy.

 9. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy Oferent ma obowiązek pisemnego powiadomienia o swojej decyzji, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji.

 10. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

 11. Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia we własnej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

 12. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy na realizację zadania, a środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie  z kosztorysem.

 13. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową dotacyjną.

 14. Oferent zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat osób pracujących przy realizacji dotowanego zadania z podaniem doświadczenia zawodowego i kwalifikacji.

 15. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 16. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie starosty.

 17. Wydłużenie czasu trwania dyżuru, o którym mowa w ust. 2, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

 18. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 19. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.


 

VIII. Termin i miejsce składania ofert:

 

 1. Oferty na realizację zadań publicznych należy złożyć w terminie do dnia 28 listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (Biuro Obsługi Interesanta; Sekretariat Starosty Olsztyńskiego, 2 piętro, pokój 207). Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

 2. Jedna oferta realizacji zadania publicznego może dotyczyć tylko jednego punktu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 3. W przypadku kilku ofert, każdą ofertę należy złożyć wraz z kompletem wymaganych załączników.


 

IX. Warunki składania ofert:

 

 1. Ofertę na realizację zadania publicznego należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu, sporządzonym w języku polskim, na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznegoz dnia 24 października 2018 r.w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

 2. Oferta przed złożeniem powinna być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z reprezentacją, o której mowa w odpowiednim rejestrze/ewidencji.

 3. Do oferty należy dołączyć:


1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru/ewidencji lub wydruk ze strony internetowej: www.ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

3) W przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

4) Organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

 

X. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

 

 1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych.

 2. Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Oferty spełniające wymogi przekazywane są do Komisji Konkursowej.

 3. W razie braków formalnych poinformowany podmiot, w określonym terminie będzie mógł uzupełnić ofertę o w/w braki.

 4. Oceny merytorycznej ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Olsztynie.

 5. Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej ofert i przedstawi Zarządowi Powiatu w Olsztynie wykaz ofert, które rekomenduje do udzielenia dotacji.

 6. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pod względem merytorycznym będzie:


1) oceniała możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację;

2) oceniała proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne;

3) oceniała własny wkład rzeczowy lub osobowy;

4) oceniała dotychczasowe doświadczenie organizacji.

 1. Komisja Konkursowa będzie przyznawała ofertom określoną liczbę punktów. Oferty rekomendowane do wsparcia finansowego muszą uzyskać min. 65% maksymalnej liczby punktów.

 2. Po dokonaniu oceny Komisja Konkursowa sporządza zestawienie ocenionych ofert w kolejności zależnej od ilości uzyskanych punktów, wskazując oferty najkorzystniejsze, które otrzymały najwyższą liczbę punktów w zakresie poszczególnych zadań. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Zestawienie wraz z przyznaną liczbą punktów zostaje przekazane Zarządowi Powiatu.

 3. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu z oceną Komisji Konkursowej, rozstrzyga, w drodze uchwały, Otwarty Konkurs Ofert podając informacje o wykonawcy, któremu powierzono realizację danego zadania wraz z kwotą przyznanej dotacji. W Otwartym Konkursie Ofert, w ramach jednego zdania publicznego, może być wybrana więcej niż jedna oferta.

 4. Po zakończeniu procedury konkursowej Zarząd Powiatu ogłosi informację o wynikach konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz zamieści wyniki na stronie internetowej: www.powiat-olsztynski.pl.


 

XI. Postanowienia końcowe:

 

 1. Zarząd Powiatu w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu, w całości lub w zakresie poszczególnych zadań, w przypadku braku ofert lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 2. Przekazanie środków finansowych na realizację zadań w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Powiat Olsztyński dotacji celowej z budżetu państwa. 1. Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym  z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Olsztyński.


 

Wydział merytoryczny odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi:

Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

tel. 89 523 28 80

e-mail: slawomirlech@powiat-olsztynski.pl

strona internetowa: www.powiat-olsztynski.pl

Pracownicy odpowiedzialni:

Barbara Guga – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Sławomir Lech – inspektor, Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

 

Załączniki:

Oferta realizacji zadania publicznego - plik

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - plik