Ośmiu Wspaniałych - eliminacje powiatowe

06.03.2018
Wzorem lat ubiegłych Powiat Olsztyński ogłasza eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, organizowanego przez Fundację "Świat na Tak" w Warszawie. Zgłoszenia można przesyłać do 13 marca 2017 r.

Ideą konkursu jest wyróżnienie młodych ludzi (do 19 roku życia), którzy swój wolny czas poświęcają na pomoc kolegom i osobom potrzebującym, nawiązują kontakty z dziećmi z domów dziecka, osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, hospicjach, a także współpracują z organizacjami. Zgodnie z regulaminem konkursu, na wyróżnienie zasługują postawy: podejmowanie inicjatyw wolontariackich na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego, zachęcanie rówieśników do aktywności prospołecznej, działanie przeciw przemocy i agresji w szkole, a także aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży. Warunkiem koniecznym pozytywnej kwalifikacji kandydata jest wysoka kultura osobista, brak nałogów i ogólnie pojęta nienaganna postawa w życiu codziennym. Kandydata powinny cechować: odpowiedzialność, umiejętność współpracy z innymi, empatia, dyskrecja, życzliwość, skuteczność działania.

Zachęcamy wszystkie szkoły z terenu powiatu olsztyńskiego do wytypowania uczniów zaangażowanych w wolontariacką działalność prospołeczną. Zgłoszenia należy przesłać do 13 marca 2018 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn. Regulamin udziału w Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” dostępny jest na stronie internetowej Fundacji „Świat na Tak” www.swiatnatak.pl. Kartę uczestnictwa można pobrać tu: karta zgloszeniowa 8 Wspaniałych 2018.

Do zgłoszeń należy dołączyć wymaganą dokumentację świadczącą o zaangażowaniu kandydatów w działalność wolontariacką oraz – jeżeli jest to możliwe – opisane zdjęcia na płycie CD potwierdzające niniejszą działalność, które zostaną zamieszczone w informatorze ogólnopolskim.

Jury eliminacji powiatowych wyłoni i nagrodzi „Ośmiu Wspaniałych” z terenu powiatu olsztyńskiego. Spośród wszystkich zgłoszonych komisja konkursowa wybierze jedną osobę, która będzie reprezentowała Powiat w eliminacjach krajowych Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. W przypadku, gdy laureatem eliminacji powiatowych zostanie uczeń szkoły, dla której organem prowadzącym nie jest Powiat Olsztyński, pokrycie kosztów delegacji i udziału ucznia w eliminacjach ogólnopolskich leży po stronie szkoły/organu prowadzącego szkołę.