Ogłoszenie na sprzedaż działek

30.10.2018
Zarząd Powiatu w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych w obrębie miasta Olsztynek. Aby wziąć udział w postępowaniu niezbędne jest wpłacenie wadium do 3 grudnia br.


Nieruchomości są niezabudowane, położone w peryferyjnej strefie Olsztynka, w południowej części miasta. Działki znajdują się na obrzeżach dzielnicy o zabudowie mieszkalnej niskiej intensywności, w pobliżu terenów kolejowych i ogródków działkowych. Dojazd ulicą Sienkiewicza o nawierzchni z kamiennej kostki brukowej.

Na działce nr 149/1 znajduje się słup i napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Teren przedmiotowej działki jest niezagospodarowany, porośnięty trawą i samosiewem brzozowym. Rzeźba terenu nieruchomości jest lekko falista. Działka ma kształt zwarty, regularny, trapezoidalny.

Działki nr: 149/2, 149/3 i 149/4 są niezagospodarowane, porośnięte krzakami głogu, zdziczałymi drzewami owocowymi i samosiewem brzozowym. Rzeźba terenu nieruchomości jest lekko falista. Działki mają kształt zwarty, regularny, prostokątny bądź zbliżony do prostokątnego.

W bezpośrednim zasięgu przedmiotowych nieruchomości znajdują się urządzenia sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Gmina Olsztynek uwzględniła podłączenie działek nr 149/1, 149/2, 149/3 i 149/4 do nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, które zostaną wybudowane przy realizacji zdania pn. „Zagospodarowanie plaży miejskiej w Olsztynku”. Po zrealizowaniu przez Gminę Olsztynek ww. inwestycji, istniejąca kanalizacja sanitarna biegnąca obecnie przez zbywane działki będzie nieczynna, przewidziana do ewentualnej likwidacji na koszt nabywcy.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek działki nr: 149/1, 149/2, 149/3 i 149/4 oznaczone są symbolem MN-1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.

Oznaczenie według ewidencji gruntówNumer księgi wieczystejCena wywoławcza nieruchomościWysokość
wadiumMinimalna wartość postąpienia


 

numer działki(ha)użytek


149/10,1095

RVOL1O/00075149/560 000,00 zł


+ 23% VAT


6 000,00 zł 

600,00 zł


 
149/20,1021

RVOL1O/00075149/565 000,00 zł


+ 23% VAT


6 500,00 zł

650,00 zł


 
149/30,0822

RIVa


RVOL1O/00075149/560 000,00 zł


+ 23% VAT


6 000,00 zł 

600,00 zł


 
149/40,0822

RIVaOL1O/00075149/560 000,00 zł


+ 23% VAT


6 000,00 zł

600,00 zł


 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Olsztynie mBank nr: 04 1140 1111 0000 4163 2600 1007, z takim wyprzedzeniem aby w dniu 3 grudnia 2018 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 roku

1. na działkę nr 149/1 o godz. 900

2. na działkę nr 149/2 o godz. 1000

3. na działkę nr 149/3 o godz. 1100

4. na działkę nr 149/4 o godz. 1200

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala Nr 206.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przy Placu Bema 5, pokój 108, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz telefonicznie pod numerem 89 521 05 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - pod linkiem.