Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

loga

Powiat Olsztyński otrzymał w roku 2022 dotację celową z budżetu państwa na realizację działań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Łączna kwota dofinansowania w wysokości 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację działań promujących czytelnictwo, zostanie rozdysponowana na rzecz następujących placówek oświatowych:

  1. Szkoła Podstawowa dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce w kwocie 4 000,00 zł;

  2. I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego w Zespole Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku w kwocie 4 000,00 zł;

  3. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Zespole Szkół w Biskupcu w kwocie 3 000,00 zł.


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem wieloletnim uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Podstawa prawna: Uchwała nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Cel główny Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.

Cele szczegółowe:

  • Cel szczegółowy 1: Wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.

  • Cel szczegółowy 2: Poprawa atrakcyjności bibliotek publicznych, poprzez inwestycje w ich infrastrukturę.

  • Cel szczegółowy 3: Wzmocnienie potencjału przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów.

  • Cel szczegółowy 4: Rozwijanie funkcjonalności bibliotek publicznych, jako instytucji działających na rzecz włączenia społecznego oraz promocja NPRCz 2.0.


 

Informacje dotyczące Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 dostępne są na stronach internetowych realizatorów:

www.gov.pl/web/kultura

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

www.bn.org.pl

www.instytutksiazki.pl

www.nprcz.pl

www.ko.olsztyn.pl