Nabór wniosków - Program wyrównywania różnic między regionami

08.12.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje o naborze wniosków w ramach programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Szczegółowe informacje o programie oraz druki wniosków dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl 

Adresaci programu i obszary wsparcia realizowane w 2023  r.:

  • obszar A – przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zapewniające dostępność do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących te budynki

 

  • obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. UWAGA: zgodnie z Rozdziałem II ust. 18 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” pod pojęciem „urzędy”: „należy przez to rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego i gminnego”;

 

  • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

 

  • obszar D  - likwidacja barier transportowych:

    • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,

    • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

    • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;


  • obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

 

  • obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.Zainteresowane podmioty kwalifikujące się do ubiegania się o dofinansowanie w programie w obszarach: B, C, D, F mogą składać wnioski do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie (Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, pok. 121) w terminie: do 1 lutego 2023 r. Wzory wniosków oraz zasady programu pozostają bez zmian, tj. są aktualne z 2022 r.

Jednocześnie informujemy, iż podmioty kwalifikujące się do ubiegania się  o dofinansowanie w programie w obszarze A oraz obszarze E mogą składać wnioski do siedziby PFRON Oddział Warmińsko–Mazurski w Olsztynie (ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn) w sposób ciągły.