Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach Otwartych Konkursów Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach Otwartych Konkursów Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023.

  • Kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023 należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do dnia 17 listopada 2023 r. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Decyduje data wpływu do Urzędu.
  • Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadające siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego lub działające na rzecz społeczności powiatu.
  • Liczba kandydatów wskazanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 nie może przekroczyć 3 osób. Przy wyborze kandydatów decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
  • Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej następującej oferty:

 

Działanie przewidziane do współfinansowania

Organizacja pozarządowa

Nazwa zadania/imprezy

Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego

Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej

Plac Bema 5

10 – 516 Olsztyn

Fundusz Stypendialny

 

  • Opiniowanie oferty może się odbyć w trybie obiegowym z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz wskazanych adresów e-mail poszczególnych członków Komisji.
  • O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej członkowie zostaną poinformowani odrębnym pismem.
  • Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
  • Dojazd na posiedzenie Komisji Konkursowej /o ile dotyczy/ na koszt własny członków.
  • W skład Komisji Konkursowej nie mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.