I N F O R M A C J A o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego

29.01.2018
Zarząd Powiatu w Olsztynie informuje, że odwołał I przetarg ustny nieograniczony, który miał odbyć się w dniu 29 stycznia 2018 roku o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala Nr 206, na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w obr. Nowa Wieś Mała, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 271/16, 272/74 i 272/105 o łącznej powierzchni 1,1275 ha (KW nr OL1O/00075792/7).

Przetarg został odwołany z uwagi na niezamieszczenie w ogłoszeniu o przetargu informacji, że do nabycia użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, które w istotny sposób wpływają na całą procedurę oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na okres od dnia 29.01.2018 r. do dnia 04.02.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, zamieszczeniu na stronach internetowych:
Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-olsztynski.pl/ oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl.