MultiSport we Wrzesinie

Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzesinie 9 marca 2015 r. przystąpiła do Programu Sportowego „MultiSport” finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Operatorem wojewódzkim tego projektu na Warmii i Mazurach jest Warmińsko - Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie.

W ramach programu uczniowie klas IV-VI w okresie marzec - grudzień (z wyłączeniem wakacji) będą uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych realizowanych 3 razy w tygodniu po 90 min.

Główne cele programu:

 • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia

 • upowszechnienie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych

 • poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży

 • zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami

 • stworzenie oraz poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży

 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców

 • profilaktyka i korygowanie wad postawy

 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych

 • optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej

 • wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej

 • identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych