Mieszkańcy gminy będą mogli odpracować zadłużenie

Wójt gminy, wychodząc naprzeciw mieszkańcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, a posiadają zadłużenie w opłacaniu czynszu za lokal mieszkalny w zasobach gminy, wydał 10 marca zarządzenie, które ułatwi mieszkańcom uregulowanie należności względem gminy.

Celem programu jest wygaśnięcie istniejących pomiędzy gminą Purda, a dłużnikami zaległości  z tytułu opłat za wodę i ścieki, należności czynszowych, opłat z tytułu używania lokali oraz  innych należności cywilnoprawnych związanych z korzystaniem z mieszkaniowego zasobu gminy Purda.  Po wykonaniu świadczenia przez dłużnika wynikającego z umowy, zobowiązanie wygasa (do kwoty ustalonej w umowie), tak jakby wygasło przez zwykłe dokonanie zapłaty. Program polega na umożliwieniu odpracowania powstałych zaległości i skierowany jest do dłużników, którzy są w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie spłacić powstałego zadłużenia.

Założeniem tego programu jest przede wszystkim pomoc w wyjściu z pogłębiającego się zadłużenia i w konsekwencji uniknięcia egzekucji komorniczej.  Kwoty wynikające ze świadczeń realizowanych przez dłużników na rzecz gminy, będą księgowane na poczet ich zadłużenia, co pozwoli na ich zmniejszenie lub całkowitą spłatę. - wyjaśnia wójt gminy Piotr Płoski.

Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej uniemożliwiającej jej spłatę powstałej zaległości, która jest zainteresowana odpracowaniem swojego długu, będzie mogła złożyć stosowny wniosek, adresowany do wójta. We wniosku dłużnik określa, m.in. jakie czynności może wykonać, w jakich godzinach oraz w jakim okresie (np. tydzień, miesiąc). Wniosek kierowany jest do Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Purda celem opisania stanu zadłużenia, a następnie do Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Purda.

Następnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez wójta, pracownik merytoryczny przygotowuje umowę dotyczącą spłaty zadłużenia przez dłużnika w formie świadczenia. W celu zwiększenia możliwości odpracowania zadłużenia świadczenie może być realizowane we wszystkich jednostkach podległych gminie Purda, po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu prac z kierownikiem jednostki.

Nadzór nad wykonaniem przez dłużników świadczeń sprawuje Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  lub kierownik jednostki podległej gminie Purda, w której dłużnik wykonuje świadczenie.

Po wykonaniu robót osoba sprawująca nadzór nad wykonywaniem prac przez dłużnika wypełnia i podpisuje kartę pracy,  na podstawie której określa się wartość wykonanego świadczenia w danym miesiącu. Na tej podstawie Referat Budżetu i Finansów Urzędu Gminy  ewidencjonuje spłaty zadłużenia na koncie dłużnika.

Przedmiotem świadczenia mogą być wyłącznie drobne prace porządkowe, drobne prace remontowo-konserwatorskie oraz pomocnicze prace administracyjne i usługowe świadczone na rzecz gminy lub jej jednostek organizacyjnych, które nie są realizowane w ramach zawartych przez gminę umów z innymi podmiotami.

Narzędzia, materiały, sprzęt, worki na śmieci oraz niezbędne środki czystości do wykonywania świadczenia rzeczowego zapewnia gmina lub jednostka na rzecz, której wykonywana jest praca.