Konsultacje nad projektem rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

STAROSTA OLSZTYŃSKI ogłasza z dniem 11 października 2023 r. konsultacje nad projektem rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

 1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest ustalenie, przy współudziale organizacji pozarządowych, dokumentu, który w skali roku 2024 wytyczy zasady, przedmiot i formy współpracy a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach współpracy z Powiatem Olsztyńskim.

 1. Przedmiot konsultacji.

Projekt rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
 • Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 października 2023 r.
 • Termin zakończenia konsultacji: 16 października 2023 r.

 

 1. Sposób przeprowadzenia i zasięg terytorialny konsultacji.
 • Uwagi i opinie dotyczące projektu rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ok@powiat-olsztynski.pl lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn w terminie do 16 października 2023 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
 • W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadające siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego lub działające na rzecz społeczności powiatu.
 • Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób upoważnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. Opinie                    i uwagi nie zawierające w/w danych lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane.
 • Projekt rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 zamieszczono na stronie internetowej powiat-olsztynski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /zakładka: Ogłoszenia/.
 • Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 257/3/2023 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 10 października 2023 r.