Konsultacje w sprawie statutu szpitala w Biskupcu

10.05.2019
Starosta Olsztyński ogłasza z dniem 10 maja 2019 r. konsultacje nad projektem uchwały Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

1. Cel konsultacji:

Poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

2. Przedmiot konsultacji.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu..

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

1) Termin rozpoczęcia konsultacji: 10 maja 2019 r.

2) Termin zakończenia konsultacji: 13 maja 2019 r.

4. Sposób przeprowadzenia i zasięg terytorialny konsultacji.

1) Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdrowie@powiat-olsztynski.pl, fax 89 521 05 01 lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn w terminie do dnia 13 maja 2019 r. (decyduje data i godzina wpływu).

2) W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadające siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego lub działające na rzecz społeczności powiatu.

3) Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób upoważnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. Opinie i uwagi nie zawierające w/w danych lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane.

4) Projekt uchwały Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu zamieszczono na stronie internetowej www.powiat-olsztynski.pl w zakładce: Strefa interesanta – informacje praktyczne – zdrowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /zakładka: Ogłoszenia/.

5) Wersja papierowa dokumentu dostępna jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie na stanowisku pracy ds. ochrony zdrowia w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn.

6) Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Organizacyjny.

Załączniki:

Uchwała do konsultacji - plik DOC

Statut szpitala powiatowego w Biskupcu - plik DOC

Formularz konsultacji - plik DOC