Konsultacje w sprawie nadania imienia Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście oraz zmiany statutu Zespołu

Starosta Olsztyński ogłasza z dniem 17 października 2023 r. konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie nadania imienia Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście oraz zmiany statutu Zespołu.

Termin trwania konsultacji: 17.10. - 19.10.2023 r. w godzinach pracy Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu)

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadające siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego lub działające na rzecz społeczności powiatu.

Szczegółowe informacje nt. konsultacji, projekt uchwały Rady podlegający konsultacjom oraz formularz konsultacji dostępne są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.