Konsultacje nad projektem zmiany programu współpracy z NGO

Starosta Olsztyński ogłasza z dniem 14 maja 2021 r. konsultacje nad projektem zmiany rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 

 

1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest ustalenie, przy współudziale organizacji pozarządowych, dokumentu, który w skali roku 2021 wytyczy zasady, przedmiot i formy współpracy a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach współpracy z Powiatem Olsztyńskim.

2. Przedmiot konsultacji.

Projekt zmiany rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 w części dotyczącej zmiany § 9 ust. 1 pkt 4.2. i 4.3.  oraz punktu 4.2. załącznika do w/w programu stanowiących załączniki do uchwały Nr XVIII/217/2020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 27 listopada 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XXI/239/2021 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 26 lutego 2021 r.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

1)     Termin rozpoczęcia konsultacji: 14 maja 2021 r.

2)     Termin zakończenia konsultacji: 17 maja 2021 r.

 

4. Sposób przeprowadzenia i zasięg terytorialny konsultacji.

1) Uwagi i opinie dotyczące projektu zmiany rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ok@powiat-olsztynski.pl, fax 89 521 05 01 lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn w terminie do dnia maja 2021 r. (decyduje data wpływu).

2) W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadające siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego lub działające na rzecz społeczności powiatu.

3) Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób upoważnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. Opinie i uwagi nie zawierające w/w danych lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane.

4) Projekt zmiany rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 zamieszczono na stronie internetowej www.powiat-olsztynski.pl w zakładce: STREFA NGO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /zakładka: Ogłoszenia/.

5) Wersja papierowa dokumentu dostępna jest w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn.

6) Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

Do pobrania:
Formularz konsultacji
Projekt zmiany rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi_maj 2