Olsztyńskie starostwo zaprasza do wypieku warmiaczka

19.03.2021

Jest już wielkanocny mazurek, więc uznaliśmy, że czas najwyższy, aby w książkach kulinarnych pojawił się również warmiaczek i to nie tylko wielkanocny – mówi Joanna Michalska, wicestarosta olsztyński. – Zachęcamy więc wszystkich do podzielanie się przepisem na pyszny wypiek, który będzie smakołykiem na co dzień i od święta. Ciasto, którym będzie się zajadać cała rodzina.

Olsztyńskie starostwo czeka na autorskie przepisy i zdjęcia gotowych frykasów. Jest jeden warunek – przepis musi być inspirowany kuchnią warmińską. Na autorów najciekawszych, w opinii jury, jak i internautów, propozycji czekają nagrody ufundowane przez Powiat Olsztyński oraz PSS Społem w Olsztynie, który deklaruje również, że warmiaczek-zwycięzca trafi na półki w ich sieci sklepów spożywczych. Będzie też produktem promocyjnym starostwa i regionu.

– „Warmiaczek” to kolejna odsłona promocji naszego regionu, który cały czas pozostaje w cieniu Mazur – mówi J. Michalska. – A z pewności zasługuje na dużo większe uznanie, bo jest krainą wyjątkową. Warmia jest miła… i z pewnością też smaczna. Dlatego zachęcamy do wspólnej zabawy i sami jesteśmy ciekawi propozycji - czy to będzie słodkie ciasto, czy wytrawny wypiek? Nadchodzące święta wielkanocne to dobra okazja, by swoje pomysły przetestować – upiec i dać posmakować rodzinie, a później wysłać zgłoszenie do naszego konkursu.

Zgłoszenia należy przesłać do 11 kwietnia mailem na adres: ipr@powiat-olsztynski.pl. W treści powinny znaleźć się dane autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zabawy.

Regulamin do pobrania: REGULAMIN KONKURSU Przepis na warmiaczka

REGULAMIN KONKURSU „Przepis na warmiaczka”:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Temat organizowanego Konkursu: "Konkurs na przepis na warmiaczka”- dalej „Konkurs”.
2. Organizatorem Konkursu jest Powiat Olsztyński.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Facebook – Powiatu Olsztyńskiego w okresie od dnia 18.03.2021 r. do dnia 16.04.2021 r.
4. Spółka Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, CA (USA), w żaden sposób nie jest związana z niniejszym konkursem.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która:
a) posiada konto na portalu Facebook;
b) prześle na maila ipr@powiat-olsztynski.pl autorski przepis na wypiek do 11.04.2021 r.;
c) każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę przepisów;
d) wyraża zgodę na publikację nadesłanego przepisu, imienia i nazwiska autora oraz miejscowości jego zamieszkania - w mediach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, Partnera Konkursu, promotorów i mediów (łącznie z wydaniem gazet papierowych).
2. Uczestnik oświadcza, że :
a) jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
g) jest autorem nadesłanego przepisu;
h) wysłanie przepisu jest jednooczne z przekazaniem licencji autorskiej na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.
3. Udział w Konkursie niezgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub zasadami współżycia społecznego uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, usunięcia nadesłanego przepisu, jak i żądania zwrotu wydanej nagrody.
4. W Konkursie wezmą udział nadesłane przepisy na wypieki wraz z jego (wypieku) zdjęciem.

§ 3 NAGRODA I JEJ ODBIÓR
1. W konkursie zostanie wyłoniony zwycięzca oraz zostaną przyznane 2 wyróżnienia (wyboru dokona komisja konkursowa). Internauci poprzez emotikony "like" (liczy się ilość pod każdym przepisem w wydarzeniu na Facebooku Organizatora) przyznają nagrodę internautów. Laureatom zostaną przyznane nagrody.
2. Nagrodami w konkursie będą kosze i zestawy upominkowe ufundowane przez Organizatora oraz Partnera Konkursu, czyli Powiat Olsztyński i Społem Olsztyn.
3. Zwycięzców Konkursu wybierze jury, powołane przez Organizatora na czas trwania Konkursu. Wyniki konkursu będą znane do 16.04.2021 r.
4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej na profilu Organizatora na Facebooku oraz poprzez wiadomość mailową przesłaną na adres, z którego wysłano zgłoszenie.
5. Nagroda zostanie wysłana na podany adres zwycięzcy.
6. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych: imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania. Zasady przetwarzania danych osobowych dotyczące Konkursu zostały zawarte poniżej w Klauzuli Informacyjnej.
7. Z chwilą wydania nagrody Organizator Konkursu nabywa majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych przepisów.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie reklamacje wraz z uzasadnieniem dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnik powinien zgłaszać w czasie trwania Konkursu poprzez wiadomość e-mail wysłaną pod adres ipr@powiat-olsztynski.pl, a po rozstrzygnięciu Konkursu na piśmie listem poleconym w terminie 7 dni od jego zakończenia na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z dopiskiem Promocja - reklamacja.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Ma on prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie: www.powiat-olsztynski.pl.

 
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO,

informujemy, że:
1)  administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Starosta Olsztyński, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn
(tel.: 89 521 05 00, e-mail: sekretariat@powiat-olsztynski.pl);
2) w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, e-mail: iod@powiat-olsztynski.pl;
3) Pana/Pani dane osobowe (wizerunek, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania) będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia Konkursu „Przepis na warmiaczka” oraz w związku z wydaniem nagrody;
4) Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona dobrowolnie poprzez przystąpienie do Konkursu;
5) Pana/Pani dane osobowe możemy przekazywać innym odbiorcom: mediom społecznościowym i administratorom stron internetowych Organizatora, Partnerów Konkursu, promotorom i mediom;
6) Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizacji celu, a po tym czasie zostaną usunięte, z wyjątkiem Zwycięzców Konkursu, których dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów Powiatu i starostw powiatowych;
7) w trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
8) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacja z udziału w Konkursie;
9) w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowym przetwarzaniu tych danych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.