Kolejny krok na drodze do cyfryzacji

06.02.2018
stopka

 

Pomiędzy Powiatem Olsztyńskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „E-administracja w powiecie olsztyńskim”.

Zdaniem starosty olsztyńskiego Małgorzaty Chyziak, inwestycja pozwoli osiągnąć najważniejszy cel jakim jest stworzenie systemu e-usług publicznych.

Projekt w 85 % dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to niespełna 2,5 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE wynosi 2 121 863,50 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz usprawnienie procesów wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu.

Zakres planowanego przedsięwzięcia zakłada realizację następujących działań:

 1. wdrożenie cyfrowego urzędu wraz z portalem e-usług;

 2. wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD);

 3. zakup i wdrożenie oprogramowania usprawniającego procesy back-office oraz udostępniającego usługi publiczne Powiatowej Służby Drogowej;

 4. modernizacja infrastruktury sieci LAN;

 5. wyposażenie serwerowni;

 6. zakup sprzętu komputerowego;

 7. przeszkolenie pracowników w zakresie wdrażanych rozwiązań.


Wdrożone rozwiązania pozwolą na uruchomienie cyfrowego urzędu udostępniającego przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Powiatową Służbę Drogową w Olsztynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie następujących 18 nowych e-usług:

 1. zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

 2. udzielanie informacji o środowisku

 3. wyłączenie użytków rolnych z produkcji

 4. przeniesienie pozwolenia na budowę/rozbiórkę/zgłoszenia robót budowlanych

 5. zgłoszenie robót budowlanych/rozbiórki

 6. transport drogowy (licencje/zezwolenia)

 7. zgłoszenie sprzedaży pojazdu

 8. opiniowanie projektów organizacji ruchu

 9. informacje, wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego - inne informacje z zakresu ewidencji gruntów

 10. zmiana formy użytkowania gruntów

 11. legitymacje osoby niepełnosprawnej

 12. szkody na drogach powiatowych

 13. zajęcie pasa drogowego

 14. zjazdy z dróg

 15. lokalizacja obiektów w pasie drogowym

 16. piecza Dziecko

 17. realizacja zadań Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

 18. wniosek o wydanie orzeczenia.


System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EZD PUW) zapewni możliwość pracy elektronicznej po stronie urzędu, do którego spływać będą dokumenty przesyłane drogą elektroniczną. System umożliwi zarządzanie korespondencją, dokumentami, projektami, poleceniami, terminami i czasem pracy pracowników, tworząc centralną, uporządkowaną bazę informacji oraz dokumentów. System zapewni pracownikom dostęp do umów, procedur wewnętrznych, korespondencji oraz dokumentów a także kontrolował będzie obieg dokumentów, stan realizacji procesów, usprawniając w ten sposób obsługę klientów.

System obsługi Powiatowej Służby Drogowej (system back-office PSD) obejmować będzie: serwer i klienta usług danych przestrzennych, przeglądarkę fotorejestracji, danych 3D, zarządzanie danymi przestrzennymi i plikami zewnętrznymi, system mapowy oraz moduły wspomagające realizację e-usług – geoportal, obiekty inżynierskie, projektu ruchu drogowego, zajęcie pasa drogowego, decyzje lokalizacyjne, prace budowlane, terminarz drogowy.

Zakończenie projektu przewidywane jest na koniec 2019 r.