Jak wygląda sytuacja gospodarcza w regionie i w powiecie?

30.06.2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie opublikował komunikat dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2021 r. 

W maju 2021 r. w porównaniu do analogicznego miesiąca ub.r. zaobserwowano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw przy jednoczesnym spadku liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia rejestrowanego. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 r. ukształtowało się na poziomie 136,8 tys. osób, tj. o 2,7% niższym niż przed rokiem (w maju ub.r. – spadek o 5,0%). W porównaniu do maja 2020 r. zatrudnienie zmalało w większości sekcji, m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 11,2%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 5,3%), przetwórstwie przemysłowym (o 3,9%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 3,3%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,3%). Zatrudnienie wzrosło m.in. w informacji i komunikacji (o 6,4%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 0,9%) oraz budownictwie (o 0,2%).

W maju 2021 r. stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 9,7% i była niższa o 0,4 p. proc. niż przed miesiącem oraz o 0,8 p. proc. niższa niż rok temu. Stopa bezrobocia w województwie była nadal najwyższa w kraju. Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały: kętrzyński (18,2%, wobec 19,2% w maju ub.r.), braniewski (18,0%, wobec odpowiednio 19,8%) i bartoszycki (17,1%, wobec odpowiednio 18,5%), a o najniższej – Olsztyn (3,4%, wobec odpowiednio 3,6%).

  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 r.  zwiększyło się w porównaniu z poprzednim miesiącem, zmalało natomiast w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku.
  • W końcu maja 2021 r.  liczba bezrobotnych zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca, jak i w porównaniu do maja 2020 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa niż przed miesiącem, jak i przed rokiem.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju  2021 r.  zmniejszyło się w stosunku do poprzedniego miesiąca, a wzrosło w porównaniu do maja 2020 r.
  • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 2021 r. wzrosły w skali roku.
  • Ceny zbóż ogółem, żywca rzeźnego wołowego i drobiowego oraz mleka w skupie były wyższe w skali roku, natomiast ceny ziemniaków i żywca rzeźnego wieprzowego niższe. W skali miesiąca wzrosły ceny skupu zbóż ogółem, ziemniaków, żywca rzeźnego, natomiast spadły ceny skupu mleka. Na targowiskach z powodu pandemii nie notowano cen produktów rolnych.
  • Produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadła natomiast produkcja budowlano-montażowa.
  • Liczba oddanych do użytkowania mieszkań była mniejsza niż w maju ub.r. Mieszkania przekazali: deweloperzy oraz inwestorzy indywidualni.
  • W porównaniu z majem ub.r. wzrosła zarówno sprzedaż detaliczna, jak i hurtowa.


Clipboard01

 

 

 

Stopa bezrobocia - 2021


źródło: Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego


I


II


III


IV


V


VI


VII


VIII


IX


X


XI


XII


Polska

6,5 6,5 6,4 6,3 6,1              

Warmińsko-Mazurskie

10,6 10,7 10,5 10,1 9,7              

Powiat Olsztyński

11,0 11,1 10,9 10,4 10,1              

Miasto Olsztyn

3,6 3,7 3,7 3,5 3,4