Jak postępują prace na budowach obwodnic w powiecie?

19.04.2022
Obwodnica Smolajn w ciągu DK51

Najbardziej zaawansowane prace trwają na obwodnicy w Smolajnach w ciągu drogi krajowej nr 51. W połowie grudnia 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na realizację tego zadania. Prace budowlane rozpoczęły się wiosną 2021 r. Kontrakt o wartości blisko 26 mln zł realizuje firma Budimex. Inwestycja polega na budowie drogi o łącznej długości 1,76 km, w nowym i częściowo istniejącym śladzie. W ramach zadania zostaną wybudowane: jezdnia obwodnicy o szerokości 7 m, rondo, dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, chodniki oraz dwie pary zatok autobusowych. Powstaną też przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia BRD. Okres realizacji tej inwestycji to lata 2021-2022. Na budowie obwodnicy Smolajn roboty ziemne zostały zakończone w ciągu drogi głównej, a wykonane muszą jeszcze zostać na dwóch jezdniach dodatkowych. Aktualnie budowana jest górna warstwa nasypu w ciągu drogi głównej oraz podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4, na której będzie wykonywana konstrukcja nawierzchni, czyli podbudowa zasadnicza oraz warstwy bitumiczne. Trwa sadzenie drzew, budowa oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej. Równolegle są prowadzone roboty brukarskie na rondzie oraz zatoce autobusowej. Zaawansowanie robót na koniec marca wynosi ponad 46 proc.
Obwodnica Olsztyna i Dywit w ciągu DK51

Umowę na wykonanie Studium korytarzowego (SK) oraz Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji środowiskowej (DŚU) dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 26 maja 2021 r.  Obecnie inwestycja jest na etapie opracowywania Studium korytarzowego. Do tej pory projektanci wyznaczyli potencjalne warianty przebiegu obwodnicy Olsztyna w korytarzach wschodnim i zachodnim oraz warianty przebiegu obwodnicy Dywit. Wykonali też prognozę natężenia ruchu oraz rozpoznanie geotechniczne. Prowadzone są wstępne badania przyrodnicze. Trwa też ocena proponowanych rozwiązań pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego.  9 marca odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone SK dla obwodnicy Olsztyna i Dywit. Do 30 kwietnia mieszkańcy mają możliwość składania swoich opinii, uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, wypełniając formularz ankietowy dostępny na stronie internetowej projektu. Zgłoszenia zostaną zebrane w formie zestawienia i zamieszczone na stronie projektu w maju. Na podstawie zebranych od społeczności, uzasadnionych uwag będą też wprowadzane korekty projektowanych rozwiązań.

źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad