IV Sesja Rady Powiatu w Olsztynie - komunikat

20.05.2019
Uprzejmie informujemy, że 24 maja 2019 roku o godz. 1200 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się IV Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2018 oraz  wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2019.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Olsztyńskiego.
6. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2019.
7. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019-2034.
8. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.
9. Zatwierdzenie regulaminów Rad Społecznych szpitali.
10. Rozpatrzenie skargi.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Sesji.