Inwestycje drogowe w III kwartale 2017 r.

23.10.2017
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie od lipca do października 2017 r. realizowała trzy inwestycje:

1. Przebudowa drogi powiatowej 1449 N relacji Gradki -Tuławki  od km 13+100 do km13+850 (750m).  Umowa z wykonawcą została podpisana 28 kwietnia 2017 r. Zakres prac obejmował poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 5 m z ułożeniem nakładki asfaltowej oraz wykonanie utwardzonych poboczy i zjazdów gruntowych do przyległych działek. Prace zostały odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 26 lipca 2017 r. Wartość całej inwestycji wyniosła 368 101,35 zł, z czego 300 000 zł pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania udzieliła Powiatowi Olsztyńskiemu Gmina Dywity. Inwestycja była kontynuacją połączenia odcinka drogi  DK 51 aż do  Tuławek (łączna długość ok 15 km) i trwała kilka lat.

2. Zadanie pn. "Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1407 Świątki-Żardeniki, na odcinku od km 3+170 do km 5+270 ( 2100m). Inwestycja była zrealizowana w ramach Programu Wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Umowa z wykonawcą została podpisana 13 sierpnia 2017 r. Zakres prac obejmował m.in. poszerzenie istniejącej nawierzchni do 5,0 m, utwardzenie poboczy, wykonanie peronu przystankowego z kostki betonowej, montaż sztucznej wyspy z odcięciem toru jazdy na wjeździe do miejscowości. Prace zostały odebrane protokołem końcowym w dniu 25 sierpnia 2017 r. Wartość kosztorysowa robót wyniosła 1 191 296,33 zł . Wydatki na realizację zadania i ich finansowanie  w kwocie 595 648,00 zł pochodziły z dotacji z budżetu państwa, a kwota 595 648,33 zł była wkładem własnym beneficjenta (Gmina Światki - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na kwotę 389 514,00 zł).

3.Przebudowa drogi powiatowej nr 1415N w m. Piotraszewo, na odcinku od km 3+960 do km 4+950 (w trakcie prac zwiększono odcinek inwestycji o ok. 100 m). Inwestycja była również realizowana w ramach programu j.w. Umowa została podpisana z wykonawcą 7 września 2017 r. Prace odebrano protokołem końcowym w dniu 12.10.2017 r. Zakres prac obejmował poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 5,5 m, wykonanie chodnika z kostki POLBRUK szer.1,5 m. Dla bezpieczeństwa użytkowników drogi wykonano sztuczne wyspy oraz zamontowano oświetlenie. Koszt inwestycji wyniósł 2 096 276,09 zł, natomiast na dodatkowy odcinek (100 m) - 79 187,96 zł. Gmina Dobre Miasto udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu w kwocie 574 163,00 zł.

Dodatkowo na drogach powiatowych realizowane były remonty cząstkowe i inne prace drogowe.