Gleboznawcza klasyfikacji gruntów

Informacja

Sposób i tryb przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012 poz. 1246)

 • Z urzędu Starosta przeprowadza klasyfikację:
  • na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
  • na gruntach zmeliorowanych — po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
  • na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
  • na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych — w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
  • po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
  • po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • W pozostałych przypadkach, gleboznawczą klasyfikację gruntów Starosta przeprowadza na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków;

Postępowanie klasyfikacyjne jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Starostę Olsztyńskiego, wobec czego:

 • Niezbędne jest powołanie biegłego – klasyfikatora gruntów, który sporządzi projekt ustalenia klasyfikacji gruntów zgodnie z §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012 poz 1246)
 • Wyboru biegłego dokonuje organ.
 • Projekt klasyfikacji stanowi opinię biegłego w postępowaniu administracyjnym.
 • W postępowaniu ponoszone są koszty, w tym na wynagrodzenie biegłego klasyfikatora. Strona obciążana jest kosztami postępowania administracyjnego poniesionymi w jej interesie lub na żądanie strony. Organ ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.
 • Po wyłonieniu Biegłego organ wyda postanowienie ustalające wysokość zaliczki, stanowiącej równowartość wynagrodzenia Biegłego. Wynagrodzenie będzie ustalane każdorazowo na podstawie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - w formie dokumentu,
 • Decyzja Starosty Olsztyńskiego zmieniającą las na użytek rolny – w przypadku zmiany użytku las (Ls) na użytek rolny;
 • decyzja Starosty Olsztyńskiego o zakończeniu rekultywacji gruntów – w przypadku zmiany użytku kopalnego (K) na grunty rolne, leśne lub grunty pod wodami.
 • decyzja RDLP o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej – w przypadku zmiany użytku Ls (las) na
  grunty zabudowane (B, Bi, Bp);
 • pozwolenie wodnoprawne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne oraz inwentaryzacja powykonawcza urządzeń hydrotechnicznych nadających się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb – w przypadku zmiany użytku na grunty pod stawami (Wsr) ;

Miejsce załatwienia sprawy

Załatw sprawę podczas wizyty w urzędzie:

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

Wydział Geodezji / I piętro, pokój 128
Tel. 89 523 28 29
Przyjmowanie interesantów w godzinach:
Poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:00

Opłaty

 • wydanie decyzji w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł,
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł — za pełnomocnictwo z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej,
 • zaliczka na poczet kosztów postępowania ustalana w drodze postanowienia stanowiąca równowartość wynagrodzenia Biegłego Klasyfikatora.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z projektem ustalenia klasyfikacji (art.217 § 2 k.p.a).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów służy prawo do wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonów:

tel. 89 523 28 29
tel. 89 521 05 34

Pliki do pobrania

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U 2012 poz. 1246) (r.g.k.g)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022, poz. 2000) (k.p.a)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022 poz. 2142)
 4. Zarządzenie Nr 33/2024 Starosty Olsztyńskiego z dnia 28 czerwca 2024 r. określające procedurę postępowania w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.