Gleboznawcza klasyfikacji gruntów

Informacja

 • Z urzędu Starosta przeprowadza klasyfikację:
  • na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
  • na gruntach zmeliorowanych — po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
  • na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
  • na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych — w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
  • po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
  • po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • W pozostałych przypadkach, gleboznawczą klasyfikację gruntów Starosta przeprowadza na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków;
 • Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny oraz przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie dokonuje osoba upoważniona przez starostę – klasyfikator gruntów;
 • Właściciel gruntów podlegających klasyfikacji, we wniosku o ustalenie klasyfikacji wskazuje klasyfikatora gruntów, który przeprowadzi czynności związane ze sporządzeniem projektu ustalenia klasyfikacji;
 • Starosta po wstępnej analizie oceny złożonego wniosku pod względem formalno-prawnym wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Jednocześnie Starosta upoważnia klasyfikatora gruntów wskazanego przez wnioskodawcę, bądź  upoważnia innego jeśli ten wskazany przez wnioskodawców nie spełnia wymagań określonych przez Starostę.
 • Klasyfikator może przystąpić do wykonywania czynności, o których mowa w § 1 pkt. 1-3 r.g.k.g dopiero po wszczęciu postępowania i uzyskaniu upoważnienia. 

Wymagane dokumenty

 • wniosek o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - w formie dokumentu,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - w formie dokumentu,
 • odpis z wykazu rozbieżności Uproszczonego Planu Urządzania Lasu – w przypadku zmiany użytku  las (Ls) na użytek rolny,
 • decyzja RDLP o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej – w przypadku zmiany użytku Ls (las) na grunty zabudowane (B, Bi, Bp),
 • pozwolenie wodnoprawne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne oraz inwentaryzacja powykonawcza urządzeń hydrotechnicznych nadających się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb – w przypadku zmiany użytku na grunty pod stawami (Wsr),
 • decyzja z Wydziału Gospodarowania Środowiskiem o zakończeniu rekultywacji gruntów – w przypadku zmiany użytku kopalnego (K) na grunty rolne, leśne lub grunty pod wodami.

Miejsce załatwienia sprawy

Załatw sprawę podczas wizyty w urzędzie

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

Wydział Geodezji / I piętro, pokój 128
Tel. 89 523 28 29
Przyjmowanie interesantów w godzinach:
Poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:00

Opłaty

 • wydanie decyzji w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł,
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł — za pełnomocnictwo z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Sposób zapłaty

Przelew za opłatę skarbową proszę dokonać na konto:
Urząd Miasta Olsztyna nr 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z projektem ustalenia klasyfikacji (art.217 § 2 k.p.a).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów służy prawo do wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonów:

tel. 89 523 28 29
tel. 89 521 05 34

Pliki do pobrania

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U 2012 poz. 1246) (r.g.k.g)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022, poz. 2000) (k.p.a)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022 poz. 2142).