Geocertyfikat trafił do Świątek

15 kwietnia w Kurzętniku odbyła się konferencja podsumowująca pierwszą edycję Geocertyfikatu na Warmii i Mazurach. Wśród lauretaów znalazł się Zespoł Szkolno – Przedszkolny ze Świątek.

Głównym celem programu było wyeksponowanie naturalnych i antropogenicznych elementów krajobrazu najbliższej okolicy jako walorów turystycznych województwa, zachęcenie do lepszego poznawania dziedzictwa geologicznego i dziedzictwa kulturowego – lokalnych „małych ojczyzn”, a także kształtowanie postaw proekologicznych poprzez poszanowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego. 41 placówek oświatowych z Warmii i Mazur (33 szkoły i 8 przedszkoli)  sięgnęło po Geocertyfikat - tytuł nadawany szkołom i przedszkolom, które w swoich działaniach wyróżniają się podejmowaniem zagadnień z zakresu georóżnorodności otoczenia.

Wszystkie placówki starające się o certyfikat musiały spełnić szereg wymogów. Należało wspólnie z dziećmi i młodzieżą zorganizować, przeprowadzić i udokumentować zdjęciami/ filmem oraz opisem cztery inicjatywy w dziedzinach geologii i archeologii.

Organizatorem programu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu.