Form wsparcia dla bezrobotnych jest bardzo dużo

O poszukiwanych zawodach, reformie urzędów pracy i licznych formach wsparcia dla bezrobotnych, rozmawiamy z Krystyną Dudzińską, dyrektorem Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego.

- Rozmawiamy tuż po Waszym święcie, czyli Dniu Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Jakie predyspozycje i umiejętności powinna mieć osoba, która pracuje z osobami poszukującymi pracy?
- Większość pracowników wykonuje swoje obowiązki w bezpośrednim kontakcie z klientem, dlatego szczególnie ważne jest posiadanie takich cech jak: łatwość i elastyczność w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu z ludźmi, umiejętność rozwiązywania konfliktów, życzliwość i empatia. Na szczególną uwagę zasługuje znajomość odpowiednich przepisów prawa i umiejętność ich stosowania, co warunkuje właściwy dobór odpowiednich usług i instrumentów rynku pracy.
- Czy czujecie się doceniani przez społeczeństwo? Czy jednak częściej słyszycie opinie, że urzędy pracy to niepotrzebne instytucje?
- Miło nam kiedy słyszymy pozytywne opinie na temat naszej pracy i jej efektów. Pracujemy jednak pod silną presją społeczną i w realiach, które nie zawsze sprzyjają pozytywnemu wizerunkowi. Pracownicy wykonują na co dzień bardzo trudne, skomplikowane i niejednokrotnie niedoceniane zadania, które nie mają bezpośredniego wpływu na tworzenie miejsc pracy. Negatywne opinie wynikają przede wszystkim z braku znajomości realiów, w jakich funkcjonują powiatowe urzędy pracy.
- Ile wynosi stopa bezrobocia w powiecie? Jak powiat olsztyński prezentuje się na tle regionu, gdzie stopa bezrobocia przekroczyła 21 procent?
- Według danych statystycznych na koniec listopada 2013 roku stopa bezrobocia w powiecie olsztyńskim wyniosła 22,4 proc. Jednak pomimo tego, że stopa bezrobocia w powiecie olsztyńskim jest wyższa od stopy bezrobocia w województwie, gdzie wyniosła 21,1 proc.  sytuacja na rynku pracy jest względnie stała i stabilna.
- Przedstawiciele jakich branż i zawodów rejestrują się najczęściej w powiecie?
- Najliczniejszą grupą osób bezrobotnych w 2013 roku według branż były osoby pracujące w przetwórstwie przemysłowym (17,9 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych), w handlu detalicznym i hurtowym, przy naprawie pojazdów samochodowych (15,3 proc.) oraz w budownictwie (10,1 proc.). Najliczniejszą grupą były osoby nieposiadające zawodu (co czwarty zarejestrowany).
- Jakimi ofertami pracy dysponuje obecnie urząd dla bezrobotnych z powiatu?
- Aktualnie posiadamy ponad 20 ofert pracy na takie stanowiska jak: stolarz, elektromechanik, psycholog, pracownik budowlany, pomocnik budowlany, piekarz, ciastkarz, konsultant telefoniczny, inżynier sprzedaży, lekarz internista, kierownik produkcji, inżynier planowania produkcji, asystent kierownika produkcji, kierownik robót, operator malowarki.  Dysponujemy także 60 ofertami pracy zgłoszonymi do realizacji w Miejskim Urzędzie Pracy, które też są udostępniane naszym bezrobotnym.
- Które z zawodów mają największe problemy ze znalezieniem pracy i jakich fachowców potrzebuje teraz rynek?
- Największe problemy ze znalezieniem pracy na lokalnym rynku pracy mają specjaliści nauczania i wychowania, specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania (w tym specjaliści administracji, z dziedzin prawa, z dziedzin społecznych). Pracodawcy poszukują najczęściej kandydatów do pracy na stanowiska: opiekunka osób starszych (ale ze znajomością języka obcego do pracy za granicą), mechanik samochodowy z doświadczeniem, kierowca samochodów ciężarowych z kwalifikacją do przewozu rzeczy i z doświadczeniem (często w transporcie międzynarodowym), doradca klienta, telemarketer, agent ubezpieczeniowy, robotnik budowlany, sprzedawca, cukiernik, magazynier, pomoc kuchenna, ślusarz.
- Jakie formy wsparcia i jakie programy pomocowe są dostępne obecnie dla osób szukających pracy?
- Można skorzystać z usługi pośrednictwa pracy, z pomocy doradcy zawodowego w zakresie doboru odpowiedniego kierunku szkolenia lub kształcenia, jak również uzyskać pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Urząd Pracy aktywizuje także bezrobotnych poprzez organizowanie szkoleń zawodowych oraz stosowanie instrumentów rynku pracy takich jak: staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej.
- Czy dużo osób z powiatu skorzystało z jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2013 roku? Jakie biznesy otwierali bezrobotni?
- W 2013 roku środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 150 osób. Najczęściej przyznawano dofinansowanie na prowadzenie działalności w zakresie: usług remontowo budowlanych ,usług stolarskich, porad prawnych, usług krawieckich, sprzątania, naprawy pojazdów samochodowych, usług ziemnych, handlu.
- Wkrótce w życie wejdzie reforma urzędów pracy. Czy zmiany przyniosą poprawę i liczba osób pozostających bez pracy zmniejszy się?
- Planowane zmiany do ustawy o promocji zatrudnienia przewidują wprowadzenie nowych form aktywizacji osób bezrobotnych, takie jak profilowanie osób bezrobotnych, zlecanie usług aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia, grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy, bon stażowy, bon szkoleniowy, uzależnianie wynagrodzeń pracowników od osiąganych wyników w pracy i inne. Nowe formy pomocy to nowe zadania i dodatkowe obciążenie pracą, przy takiej samej obsadzie kadrowej. Nie boimy się nowych obowiązków i zmian, jednak obawiamy się  że, na pracę nad efektywnością naszych działań będziemy mieli zbyt mało czasu. Bez ożywienia na rynku pracy i tworzenia nowych miejsc przez pracodawców oraz bez wsparcia kadrowego urzędów pracy osiągnięcie zakładanych efektów będzie bardzo trudne.