Aktywna wieś

Można zgłaszać szczególnie aktywne wsie do konkursu „Aktywna wieś Warmii i Mazur...”. Miejscowości, które zwyciężą w rywalizacji otrzymają pomoc finansową na realizację zadania, które będzie realizowane na terenie sołectwa zakwalifikowanego do udziału w programie. Zadania muszą mieć na celu zwiększenie zaangażowania społeczności w realizację przedsięwzięć związanych z poprawą warunków życia ludności wiejskiej; zachowaniem dziedzictwa kulturowego, utrzymaniem i rozwijaniem krajobrazu wiejskiego oraz wzrostem atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Maksymalna wysokość dotacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, a dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Zarząd województwa zarekomenduje projekty sejmikowi województwa, który podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Przyjmowanie wniosków potrwa do 24 maja 2019 roku.