Dobry kierunek – (s)przeciw przemocy

14.12.2022

W olsztyńskim starostwie 14 grudnia odbyła się konferencja, podczas której został podsumowany projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W spotkaniu wzięli udział naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Obecny na konferencji starosta olsztyński podziękował za wszystkie działania ograniczające skalę przemocy. – Macie trudne zadanie, by dotrzeć do osób dotkniętych przemocą i uświadomić im, że to nie wstyd i nie ich wina, że stały się ofiarą agresji, również tej psychicznej. A bardzo ważne jest, by reagować na przemoc, szczególnie tę kierowaną w stosunku do najmłodszych. By dziecko jej nie doznawało, nie nasiąkało nią, a później nie odtwarzało tych wzorców w dorosłym życiu – mówił Andrzej Abako. Działania projektowe podsumował Arkadiusz Paturej, dyrektor PCPR w Olsztynie. – Celem realizowanego przez nas projektu „Dobry kierunek – (s)przeciw przemocy” było podniesienie świadomości społecznej mieszkańców powiatu olsztyńskiego na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Ten cel wdrażaliśmy we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu olsztyńskiego. Działania były wielorakie, m.in. czynności podnoszące świadomość pracowników współpracujących z ofiarami przemocy i ich oprawcami na temat skutków przemocy w rodzinie oraz promowanie metod funkcjonowania bez użycia przemocy, a także upowszechnianie informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc – relacjonował dyrektor Paturej. Projekt był prowadzony dwutorowo poprzez szkolenie pracowników ośrodków pomocy społecznej i PCPR oraz kampanie społeczne, mające na celu wskazanie osobom dotkniętym przemocą, gdzie szukać wsparcia w jej zwalczaniu oraz uwrażliwienie świadków przemocy, aby nie przechodzili obok niej obojętnie i wiedzieli, gdzie zgłosić ją odpowiednim służbom. Kampanie społeczne były prowadzone na terenie powiatu olsztyńskiego w miejscach odwiedzanych przez duże społeczności. Chodziło o dotarcie do mieszkańców z informacjami na temat tego, czym jest przemoc, jakie są konsekwencje jej stosowania i co można zrobić, aby ustabilizować sytuację rodzinną. To pozwoli lokalnej społeczności uzyskać wiedzę, jak reagować i radzić sobie w sytuacji kryzysowej.   W ramach projektu przeprowadzono następujące  działania:

  1. Kampania „Help Me”- Cichy krzyk – kampania dot. gestu wskazującego na to, że osoba która go używa wymaga natychmiastowego wsparcia, gdyż najprawdopodobniej jest ofiarą przemocy. Kampania społeczna prowadzona we wszystkich gminach powiatu olsztyńskiego. Na początku grudnia w telewizji publicznej w programie „Wstaje nowy dzień” dyrektor PCPR deklarował, że gest zamkniętej dłoni będzie znany we wszystkich instytucjach, placówkach pomocowych w powiecie olsztyńskim, w placówkach służby zdrowia, oraz szkołach i „kamyczek ruszył lawinę”.  1. Kampania „Biała Wstążka” jest to sprzeciw stosowania przemocy wobec kobiet oraz złożenie deklaracji przerwania milczenia w kwestii jej stosowania, jak również wstrzemięźliwość przez stosowaniem przemocy we wszystkich jej formach i chęć reagowania na wszelkie jej przejawy. W ramach tej kampanii PCPR informowało, gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie w sytuacji przemocy, poprzez umieszczenie na stronach urzędów miast i gmin z terenu powiatu olsztyńskiego oraz na terenie powiatu plakatów informacyjnych. W ramach kampanii 7 grudnia br. w budynku starostwa powiatowego rozdano broszury oraz ok. 180 miniatur „białych wstążek”, które przypięte są symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego je mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Wstążeczki zostały również przekazane do 12 ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu w ilości 1800 sztuk. Plakaty w ilości 1600 sztuk, ulotki - 2000 sztuk i 2000 broszur, rozmieszono w ośrodkach pomocy społecznej, szkołach, w sklepach, w kościołach, na ogólnie dostępnych tablicach ogłoszeń oraz w domach kultury i świetlicach wiejskich na terenie powiatu olsztyńskiego.

 

  1. Warsztaty pt. „Komunikacja bez przemocy” odbyły się 28 września br. Uczestnikami były osoby pracujące z osobami doznającymi przemocy – pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu olsztyńskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie. W warsztatach wzięły udział 23 osoby, 15 osób pracowników PCPR w Olsztynie, 7 osób z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu oraz 1 rodzina zastępcza. Warsztaty przeprowadziły: Paulina Broża, pracownik naukowy WSP TWP im. Janusza Korczaka oraz Kamila Kaliszewska-Siwek, psycholog, osoby posiadające doświadczenie pracy z osobami doznającymi przemocy, a w szczególności z dziećmi i młodzieżą. Tematem warsztatów było rozróżnianie przemocy w środowisku rodzinnym oraz umiejętne komunikowanie w celu jej niwelowania.  1. Warsztaty pt. „Wypracowanie standardów zachowań i postępowania w sytuacjach kryzysowych” dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu olsztyńskiego odbyły się 28 października br.. Prowadzone były przez Magdalenę Gniadek, psychologa pracującego z osobami doświadczającymi przemocy. Udział w nich wzięło 28 osób, w tym 10 osób z ośrodków pomocy społecznej. Przewodnią myślą warsztatów było wypracowanie standardów postępowania w sytuacji kryzysowej.  1. Warsztaty samoobrony „WenDo”– metoda, która uczy, jak w każdej sytuacji, w miejscu publicznym, na ulicy, pracy, w domu przestać czuć się osobą bezradną i bezbronną. Uczy, jak reagować na przemoc. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy. Warsztaty prowadzone przez Barbarę Wyłudek odbyły się w dniach 24-25 listopada oraz 8-9 grudnia br. Udział w nich wzięły 24 osoby - 12 pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu olsztyńskiego oraz 12 pracowników PCPR.  1. Konferencja podsumowująca projekt pt. „Dobry kierunek - porozmawiajmy o przemocy”. Do udziału w konferencji zostały zaproszone Joanna Frankowiak i Magdalena Dymowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Przedstawicielki środowiska akademickiego przedstawiły wykłady na temat objawów stosowania przemocy wobec dzieci i młodzieży, pomocy w jej niwelowaniu, jak również wpływu kampanii społecznych na zwalczanie zachowań przemocowych.