Ponad 1,5 mln zł na ochronę przed COVID-19

07.12.2020

 PCPR - logotypy projektowe

To kwota, jaką z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskał Powiat Olsztyński na ochronę podopiecznych powiatowych instytucji opieki i ich personelu przed koronawirusem. 7 grudnia starosta olsztyński Andrzej Abako, w towarzystwie Arkadiusza Patureja, dyrektora PCPR, podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „STOP COVID-19 w Powiecie Olsztyńskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

– Celem projektu jest powstrzymanie rozprzestrzenienia się COVID-a oraz zwalczanie skutków wystąpienia epidemii na terenie naszego powiatu, dlatego chcemy przede wszystkim wesprzeć działania chroniące przez zakażeniem osoby najbardziej narażone, czyli przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad ludźmi wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel dziewięciu takich ośrodków mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Projekt ma charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii. Zakłada realizację pięciu zadań: zakupu środków ochrony osobistej, sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania epidemii, testów na obecność COVID-19, zatrudnienia nowego personelu do świadczenia usług oraz wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników.

– W przypadku tego ostatniego zadania dotyczy to osób najbardziej zaangażowanych i zagrożonych. Mam tu na myśli wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pracowników Domów Pomocy Społecznej, pełniących całodobową opiekę nad osobami zależnymi. Realizacja zadań pozwoli zminimalizować ryzyko zachorowania na COVID-19, izolacji społecznej, a także umożliwi optymalne funkcjonowanie w czasie epidemii – wyjaśnia Arkadiusz Paturej, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, które realizuje projekt.

Łączna kwota projektu wynosi: 1 672 024,53 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 1 588 423,30 zł. Reszta to wkład własny z budżetu Powiatu Olsztyńskiego. Realizacja projektu obejmuje działania przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2020 r.

Podmioty objęte wsparciem w w/w projekcie:

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie (w tym: 20 pracowników Działu Pieczy Zastępczej, 20 zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących RDD  oraz 4  Domy dla Dzieci ),
  2. Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie,
  3. Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście,
  4. Dom Pomocy Społecznej w Barczewie,
  5. Dom Pomocy Społecznej w Grazymach,
  6. Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach,
  7. Dom Pomocy Społecznej w Olsztynku,
  8. Szkoła Podstawowa dla Dzieci Przewlekle Chorych przy  Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce,
  9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach.


Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.