Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego


Wymagane dokumenty:
Dokumentem wymaganym do podjęcia postępowania egzaminacyjnego jest wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Opłaty: brak opłat

Termin odpowiedzi:

  1. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego do dnia 30 czerwca danego roku, Starosta Olsztyński po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. 2. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego do dnia 31 października danego roku, Starosta Olsztyński po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. 3. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego nie spełnia wymagań formalnych – wskazuje się szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu powiadamia się nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji egzaminacyjnej.

Tryb odwoławczy:

Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Pracownicy odpowiedzialni