Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez organy kontroli ruchu drogowego lub stację kontroli pojazdów – po ustaniu przyczyny ich zatrzymania.

 

Załatw sprawę

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 12, 15

tel.  (89) 523 28 81, 521 05 16

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 15.30,
wtorek-czwartek: 7.30 - 14.30,
piątek: 7.30 - 13.30

W Internetowej rezerwacji wizyt możesz też wybrać konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Wówczas w umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Pracownicy wydziału pomogą wypełnić Ci wniosek bezpośrednio przy stanowisku podczas załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek — w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej,
 2. Załączniki:
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku dodatkowego badania technicznego z adnotacją „ustała przyczyna zatrzymania dowodu rejestracyjnego” lub zaświadczenie o aktualnym badaniu okresowym (w przypadku zatrzymania za brak badania okresowego),
 • pokwitowanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
 • dowód własności pojazdu (jeżeli jest wymagany).

Ważne informacje

 • W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu, zawarte w dowodzie własności dołączonym do wniosku o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w zatrzymanym dowodzie rejestracyjnym, jako dowód własności wymagany do odbioru zatrzymanego dowodu rejestracyjnego rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura, prawomocne orzeczenie sądu, umowa zamiany, umowa o dział spadku, umowa o zniesienie współwłasności).
 • Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach. Dopuszcza się przedłożenie poświadczonej notarialnie kopii dowodów własności pojazdu.
 • Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
 • Sprawę załatwia: właściciel pojazdu. 
 • W przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu lub pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto — nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna: nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.

Opłaty

Brak opłaty

Termin i sposób załatwienia sprawy

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego dokonuje się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów i przekazuje się do centralnej ewidencji pojazdów informację o zwrocie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje. Czynność materialno-techniczna.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów