Zgłoszenie robót budowlanych (PB-2)

Planujesz inwestycję budowlaną? Pewnie potrzebujesz zgłoszenia robót budowlanych. Przeczytaj jak je złożyć

 

Załatw sprawę podczas wizyty w urzędzie lub elektronicznie

Wydział Budownictwa i Infrastruktury

SEKRETARIAT WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY

Przyjmuje interesantów w godzinach 07:30 - 14:30

Konsultacje z inspektorami Wydziału Budownictwa i Infrastruktury od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 13:00.

Sprawę można też załatwić elektronicznie poprzez oficjalną rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym - e-Budownictwo

 

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie robót budowlanych (PB-2) - w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej, w formie online sprawę można załatwić na stronie e-Budownictwo
 • załączniki:
 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (można je wypełnić na stronie e-Budownictwo), zamiast inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona,
 2. odpowiednie szkice lub rysunki — w zależności od potrzeb,
 3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw,
 4. pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika,
 5. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 6. inne dokumenty zgodnie z art. 30 ust. 4b i 4c Prawa budowlanego,
 7. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku: budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i 30, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e,
 8. projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 i 28.

Ważne informacje

 • Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.
 • Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

 

By załatwić sprawę, być może będziesz potrzebować także:

- wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji

- wniosku o wydanie decyzji o ograniczonym sposobie korzystania z nieruchomości — informacje pokój 113, tel. 89 521 05 33

Opłaty

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej istnieje w przypadku przyjęcia zgłoszenia dotyczącego budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu:

 • o długości powyżej 1 kilometra – 2143 zł,
 • o długości do 1 kilometra – 105 zł (tabela część I pkt 9b ustawy o opłacie skarbowej).

 

Wymagana jest także opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

 

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn — Wydział Podatków i Opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy

Zgłoszenia dokonuje się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia. W powyższym terminie organ może wydać:

 • postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu)
 • decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane. Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o sprzeciwie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia jej do doręczenia.

Uwagi/dodatkowe informacje

Co do zasady, rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Część robót budowlanych, których szczegółowa lista znajduje się w art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, została jednak zwolniona z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę. Niektóre z tych robót wymagają zgłoszenia, a inne nie wymagają nawet zgłoszenia.

Zgłoszenia wymagają roboty budowlane wskazane w art. 29 ust. 1 i 3 Prawa budowlanego.

Zgłoszenia dokonuje inwestor. Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta),
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

 

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji),
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika),
 • planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego).

 

W zakresie danych dotyczących robót budowlanych należy podać:

 • rodzaj wykonywania robót budowlanych,
 • zakres wykonywania robót budowlanych,
 • miejsce wykonywania robót budowlanych (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków),
 • sposób wykonywania robót budowlanych,
 • termin rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Jako termin rozpoczęcia robót budowlanych należy wskazać termin realny do wykonania, ale nie krótszy niż 21 dni, ponieważ tyle czasu ma organ na rozpatrzenie zgłoszenia (zob. pozycję Termin i sposób załatwienia sprawy). Rozpoczęcie robót budowlanych przed upływem tego 21-dniowego terminu stanowi naruszenie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane (z wyjątkiem sytuacji, gdy organ wydaje zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu).