Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy udziela przedsiębiorcom na zasadach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009 oraz w drodze decyzji administracyjnej:

- Starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi - adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), na czas nieokreślony

lub

- Główny Inspektor Transportu Drogowego, w przypadku ubiegania się o licencję wspólnotową, jeżeli przedsiębiorca nie występował z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez Starostę.

Wykonywanie transportu drogowego rzeczy pojazdami o d.m.c. powyżej 2,5 do 3,5 tony wymaga uzyskania licencji wspólnotowej, poprzedzonej wydaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy.

 

Załatw sprawę

Wydział Komunikacji i Transportu / III piętro, pokój nr 303

tel.  89 521 05 47

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałek: 7.00 – 16.00,

wtorek - czwartek: 7.00 - 15.00,
piątek: 7.00 - 14.00

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek — w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej,
 2. załączniki:
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300⁷⁶ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,  zarządzającego transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia (WE) 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym (oryginał);
 • Oświadczenie członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300⁷⁶ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zarządzającego transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy:

a) o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1  lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (oryginał);

b) o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym (oryginał).

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie wyznaczonej zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcyo spełnieniu warunków, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (oryginał);
 • Certyfikat kompetencji zawodowych zarządzającego transportem lub osoby uprawionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (kserokopia);
 • Dokumenty potwierdzające odpowiednią sytuację finansową (oryginał), zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 1071/2009, które potwierdzają, że co roku przedsiębiorca dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej:
 • 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu lub zespołu pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony,
 • 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony,
 • 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale  nie przekracza 3,5 tony,

lub (dot. udzielenia zezwolenia z wykorzystaniem pojazdów samochodowych lub zespołu pojazdów o d.m.c powyżej 2,5 tony do 3,5 tony):

 • 1800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony,
 • 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

 

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej

a) roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,

Audytorem upoważnionym do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, jest biegły rewident w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

Przedsiębiorca, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może udokumentować swoją zdolność finansową, w sposób wskazany w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) 1071/2009, tj.

b) gwarancja bankowa,

c) ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego,

d) dokument umożliwiający przedsiębiorcy uzyskanie kredytu, wydany przez instytucję finansową (dot. przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiebiorcy).  

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe banki i inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów na wniosek osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, ubiegającej się o kredyt przekazują, w formie pisemnej, wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

Przy ocenie sytuacji finansowej, stosuje się średni kurs Euro podanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z pierwszego dnia roboczego października. Kurs ten obowiązuje od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego (kurs euro z dnia 2 października 2023 r. wynosi: 4,6123 zł).

 • Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną (oryginał)

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

 • Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisu/-ów z zezwolenia.

Ważne informacje

 • Sprawę załatwia przedsiebiorca lub pełnomocnik przedsiębiorcy.
 • W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika (odbiór zezwolenia), wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto — nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna: nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.
 • Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada Staroście wykaz pojazdów (oryginał) zawierający następujące informacje:

1) markę, typ;

2) rodzaj/przeznaczenie;

3) numer rejestracyjny;

3a) kraj rejestracji;

4) numer VIN;

5) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;

6) dopuszczalną masę całkowitą;

7) oświadczenie o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do transportu drogowego rzeczy pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w przypadku gdy zgłoszonym pojazdem będzie wykonywany wyłącznie tego rodzaju transport.

 • Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie Staroście w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

a) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

b) informację o średniej arytmetycznej* liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

 *)  średnia arytmetyczna liczona miesięcznie - czyli suma kierowców w zatrudnionych w poszczególnych miesiącach roku, podzielona następnie przez liczbę miesięcy w roku.

Informacja dotycząca wypisów z zezwolenia

Starosta udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydaje wypis lub wypisy z tego zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie zezwolenia, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Wypis lub wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje się tylko dla pojazdów samochodowych lub zespołu pojazdów o d.m.c powyżej 3,5 tony.

Opłaty

Opłata skarbowa: wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata administracyjna: za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł; + 10 % tej opłaty za każdy zgłoszony pojazd.

Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd: 1% od podstawy za wydanie zezwolenia (dot. wypisu dla pojazdu o d.m.c powyżej 3,5 tony).

Opłatę należy dokonać w domu/w banku/na poczcie przelewem na konto:

Nr konta bankowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003.

Termin odpowiedzi

Udzielenie lub odmowa udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej