Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa

Niezwykle bolesnym i ciężkim momentem w życiu każdego z nas jest śmierć bliskiej osoby. W sytuacji, gdy zgon następuje za granicami kraju, rodzina osoby zmarłej decyduje się na transport zwłok/urny z prochami do Polski. W takiej sytuacji należy złożyć wymagany wniosek do Starosty Olsztyńskiego — o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa.  

 

Załatw sprawę podczas wizyty w urzędzie

Wydział Organizacyjny, godz. 7:00-15:00

 • Magdalena Prussakow, pokój 215, tel. 89 521 05 11
 • Anna Szulc, pokój 213, tel. 89 521 05 10

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek — w formie dokumentu do pobrania poniżej.
 2. Załączniki:
 • Do wniosku należy dołączyć akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego, bądź w tłumaczeniu potwierdzonym przez konsula RP.
 • W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu, do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej.
 • Oryginał pełnomocnictwa w przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba inna niż uprawniona do pochowania zwłok – wraz z dokumentem upoważniającym pełnomocnika do załatwiania wszelkich spraw formalno – prawnych związanych z transportem zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa i ich pochowaniem.

Ważne informacje

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy, serię i numer dowodu osobistego,
 • nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
 • datę i miejsce zgonu,
 • miejsce, z którego zwłoki lub szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
 • miejsce pochówku,
 • środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki lub szczątki ludzkie.

Opłaty

Zwolnione z opłat.

Termin wydania pozwolenia

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia (po uzyskaniu opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 • art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
 • § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego