Zawiadomienie o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Dokonywanie wpisów w dowodach rejestracyjnych, jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków określonych przepisami prawa.

 

Sprawę załatwisz podczas wizyty w urzędzie

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 12, 15

tel.  89 523 28 81, 89 521 05 16

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 15.30,
wtorek- czwartek: 7.30 - 14.30,
piątek: 7.30 - 13.30

W Internetowej rezerwacji wizyt możesz też wybrać konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Wówczas w umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Pracownicy wydziału pomogą wypełnić Ci wniosek bezpośrednio przy stanowisku podczas załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zmianę danych — w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej,
 2. załączniki:
 • dowód rejestracyjny,
 • dokumenty potwierdzające wnioskowane zmiany w dowodzie rejestracyjnym:

 

a) wymiana podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym:

 • dowód własności podwozia lub ramy,
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
 • dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b) wprowadzenie w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych lub zmian konstrukcyjnych powodujących zmianę rodzaju pojazdu:

 • dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu zostały wykonane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami o warunkach technicznych, oraz
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, w przypadku zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1);

c) montaż instalacji gazowej w pojeździe:

 • wyciąg ze świadectwa homologacji: sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazd do zasilania gazem, albo montażu dodatkowej instalacji R115,
 • faktura albo rachunek za montaż tej instalacji;

d) zmiana danych technicznych dotyczących mas i nacisków osi zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikających ze zmiany właściwych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 i 5a ustawy Prawo o ruchu drogowym, warunków technicznych: oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi;

e) potwierdzenie spełniania warunków dotyczących „VAT”: zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów o pozytywnym wyniku dodatkowego badania technicznego pojazdu;

f) potwierdzenie spełniania warunków technicznych dotyczących „TAXI”, pojazdu do nauki jazdy lub egzaminowania: zaświadczenie o pozytywnym wyniku dodatkowego badania technicznego pojazdu

g) montaż „HAKA”: zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu;

h) ustanowienie lub wykreślenie zastawu rejestrowego: w przypadku wpisu – aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów, zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującego, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów;

w przypadku wykreślenia: odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

i) zmiana adresu niepowodująca zmiany właściwości miejscowej organu: wniosek o zmianę danych z aktualnym adresem zamieszkania:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz wnioskowanego pozwolenia czasowego,
 • dokument tożsamości (do wglądu).

Ważne informacje

 • Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach.
 • Wniosek o zmianę danych właściciel/właściciele składa/ją osobiście, w przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu bądź przez pełnomocnika, wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto — nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna, nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.

Opłaty

 • 54 zł – za wydanie dowodu rejestracyjnego,
 • 18,50 zł – za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek właściciela pojazdu.

 

Opłat dokonuje się w urzędzie kartą płatniczą lub należy dokonać w domu/w banku/na poczcie przelew na konto:

Nazwa rachunku: Dochody Starostwa
Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuł opłaty: rejestracja pojazdu

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wnioskowane zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu dokonuje się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów. Na okres niezbędny do wyprodukowania dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia czasowego. Odmowa dokonania zmian następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Do odbioru nowego dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał pozwolenia czasowego (jeżeli było wydane),
 • oryginał dowodu tożsamości (do wglądu),
 • aktualna polisa OC (do wglądu),
 • pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników.