Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zgłoszenia zbycia pojazdu należy dokonać w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

 

Sprawę załatwisz podczas wizyty w urzędzie

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 12, 15

tel. 89 523 28 81, 89 521 05 16

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 15.30,
wtorek-czwartek: 7.30 - 14.30,
piątek: 7.30 - 13.30

W Internetowej rezerwacji wizyt możesz też wybrać konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Wówczas w umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Pracownicy wydziału pomogą wypełnić Ci wniosek bezpośrednio przy stanowisku podczas załatwienia sprawy.

Istnieje możliwość zawiadomienia urzędu o zbyciu pojazdu poprzez stronę internetową gov.pl

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek  — w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej,
 2. załączniki:
 • kopia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu,
 • dokument tożsamości (do wglądu).

Ważne informacje

 • Zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.
 • Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu w w/w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł nakładanej w drodze decyzji administracyjnej.
 • Istnieje możliwość zawiadomienia urzędu o zbyciu pojazdu w formie listownej, elektronicznej (ePUAP) lub złożenia zawiadomienia w skrzynce podawczej urzędu.
 • Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
 • Zawiadomienie właściciel/właściciele składa/ją osobiście, w przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu, bądź przez pełnomocnika, wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto — nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna: nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.

Opłaty

Brak opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Zgłoszenie zbycia pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje. Czynności materialno-techniczna.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.