Zapraszamy na XLVIII Sesję Rady Powiatu w Olsztynie

17.11.2023

Informujemy, że 24 listopada 2023 roku o godz. 1000 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XLVIII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Realizacja budżetu Powiatu.
 5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2023-2037.
 6. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego.
 7. Określenie zadań i przeznaczenie na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
 8. Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.
 9. Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu olsztyńskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.
 10. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Powiat Olsztyński jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy operatorskiej w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego.
 11. Przyjęcie Raportu z wykonania w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego.
 12. Zmiany w składzie Komisji Rady Powiatu w Olsztynie.
 13. Rozpatrzenie skarg.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Sesji.