XXV Sesja Rady Powiatu w Olsztynie

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 1000 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XXV Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

  3. Interpelacje i zapytania radnych.

  4. Raport o stanie Powiatu Olsztyńskiego


a) przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Olsztyńskiego za 2020 rok,

b) debata nad Raportem o stanie Powiatu Olsztyńskiego za 2020 rok,

c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olsztynie za 2020 rok.

  1. Realizacja budżetu Powiatu:


a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok,

b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olsztynie,

c) zmiany w budżecie Powiatu na rok 2021.

  1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2021-2035.

  2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach.

  3. Wyrażenie zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii.


9. Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Sesji.