XXIX Sesja Rady Powiatu w Olsztynie

Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2021 roku o godz. 1000 odbędzie się XXIX Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, przewidzianym w art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).

 Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2021.

 5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2021-2035.

 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2022-2037.

 7. Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2022.

 8. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego.

 9. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022.

 10. Współpraca Powiatu Olsztyńskiego z Żupanią Primorsko-Gorańską (Republika Chorwacji).

 11. Zmiany w składzie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

 12. Prace komisji Rady Powiatu.

 13. Sprawy różne i wolne wnioski.

 14. Zamknięcie obrad Sesji.