XXXIV Sesja Rady Powiatu w Olsztynie

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.
Przewidywany jest następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Raport o stanie Powiatu Olsztyńskiego
a) przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Olsztyńskiego za 2021 rok,
b) debata nad Raportem o stanie Powiatu Olsztyńskiego za 2021 rok,
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olsztynie za 2021 rok.
5. Realizacja budżetu Powiatu:
a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok
- podjęcie uchwały,
b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olsztynie ,
c) zmiany w budżecie Powiatu na rok 2022
- podjęcie uchwały.
6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2022-2037
- podjęcie uchwały.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu w roku 2021.
8. Informacja na temat bieżącej działalności szpitali funkcjonujących na terenie Powiatu Olsztyńskiego oraz planów i zamierzeń w latach kolejnych.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2021 oraz wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2022.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Olsztyńskiego za rok 2021.
11. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego
- podjęcie uchwały.
12. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
- podjęcie uchwał.
13. Gospodarowanie mieniem Powiatu Olsztyńskiego
- podjęcie uchwały.
14. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach
- podjęcie uchwały.
15. Zmiany w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
- podjęcie uchwały.
16. Funkcjonowanie szkół działających na terenie powiatu olsztyńskiego
- podjęcie uchwały.
17. Ustalenie opłat za usługi przewozowe wykonywane powiatowym transportem zbiorowym
- podjęcie uchwały.
18. Rozpatrzenie skargi
- podjęcie uchwały.
19. Rozpatrzenie petycji
- podjęcie uchwały.
20. Sprawy różne i wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Sesji.