XX Sesja Rady Powiatu w Olsztynie

K O M U N I K A T


Informujemy, że w poniedziałek, 18 stycznia o godz. 1200 odbędzie się XX Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, przewidzianym w art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842).

 Przewidywany jest następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2021 - podjęcie uchwały (druk nr 162).

  3.  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2021-2035 - podjęcie uchwały (druk nr 163).

  4. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Powiat Olsztyński, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - podjęcie uchwały (druk nr 164).

  5.  Zamknięcie obrad Sesji.