XVIII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie

Informujemy, że w dniu 27 listopada 2020 r.o godz. 10:00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie. Posiedzenie odbędzie się w trybie przewidzianym w art. 15zzx  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842).

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2020
- podjęcie uchwały.

5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035
- podjęcie uchwały.

6. Funkcjonowanie szpitali powiatowych
- podjęcie uchwał.

7. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
- podjęcie uchwały.

8. Utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przy Stowarzyszeniu ,,Gamerki znad Pasłęki”
- podjęcie uchwał.

9. Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu olsztyńskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące
- podjęcie uchwały.

10. Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
- podjęcie uchwały.

11. Określenie zadań i przeznaczenie na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020
- podjęcie uchwały.

12. Wdrożenie do realizacji projektu konkursowego pt. STOP COVID-19 w Powiecie Olsztyńskim
- podjęcie uchwały.

13. Ustalenie wysokości opłat na rok 2021 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego w granicach administracyjnych Powiatu Olsztyńskiego
- podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie skargi.

15. Sprawy różne i wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Sesji.