Wyrejestrowanie pojazdu

Wyrejestrowywanie pojazdów na wniosek właścicieli w wypadkach określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu właściciel pojazdu składa do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

 

Załatw sprawę:

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 12, 15

tel.  (89) 523 28 81, 521 05 16

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 15.30,
wtorek-czwartek: 7.30 - 14.30,
piątek: 7.30 - 13.30

W Internetowej rezerwacji wizyt możesz też wybrać konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Wówczas w umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Pracownicy wydziału pomogą wypełnić Ci wniosek bezpośrednio przy stanowisku podczas załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu — w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej,
 2. załączniki:
 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • tablice rejestracyjne (jeżeli są wymagane),
 • dowód opłaty skarbowej za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu,

oraz

w przypadku demontażu pojazdu w kraju lub za granicą:

 • zaświadczenie o demontażu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważnego dokumentu o demontażu  lub przyjęciu niekompletnego pojazdu wydanego w innym państwie, wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,

w przypadku kasacji pojazdu za granicą:

 • oryginał dokumentu potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,

w przypadku kradzieży pojazdu:

 • zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży albo
 • postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży,
 • oświadczenie właściciela o kradzieży pojazdu, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

w przypadku wywozu pojazdu za granicę:

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą, wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

w przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany właściciela:

 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu bez zmiany właściciela,
 • oryginał dowodu wniesienia przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

w przypadku wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa odpowiednio w art. 41 rozporządzenia 167/2013, art. 46 rozporządzenia 168/2013 albo art. 51 rozporządzenia 2018/858:

 • dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu.

Ważne informacje

 • W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa oświadczenie o ich braku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • W przypadku, kiedy dane zamieszone na wniosku o wyrejestrowanie są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, jako dowód własności wymagany do wyrejestrowania pojazdu rozumie się wszystkie wcześniejsze dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
 • Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach. Dopuszcza się przedłożenie poświadczonej notarialnie kopii dowodów własności pojazdu.
 • Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu właściciel/właściciele składa/ją osobiście, w przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu bądź przez pełnomocnika, wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto — nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna: nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.

Opłaty

Brak opłaty.

Opłata skarbowa: 10 zł za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu.

Nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna:

Nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Tytuł opłaty: opłata skarbowa za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wyrejestrowanie pojazdu dokonuje się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów poprzez wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.