Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na kolejne wpisy terminów badań technicznych pojazdu

Dokonywanie wymiany dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na kolejne wpisy terminów badań technicznych pojazdu.

 

Sprawę załatwisz podczas wizyty w urzędzie

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 12, 15

tel.  89 523 28 81, 89 521 05 16

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 15.30,
wtorek-czwartek: 7.30 - 14.30,
piątek: 7.30 - 13.30

W Internetowej rezerwacji wizyt możesz też wybrać konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Wówczas w umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Pracownicy wydziału pomogą wypełnić Ci wniosek bezpośrednio przy stanowisku podczas załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek  — w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej,
 2. załączniki:
 • dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeżeli brak jest informacji o badaniu technicznym w dotychczasowym dowodzie),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz wnioskowanego pozwolenia czasowego,
 • dokument tożsamości (do wglądu).

Ważne informacje

 • Na okres niezbędny do wyprodukowania dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia czasowego.
 • Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach.
 • Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego właściciel/właściciele składa/ją osobiście, w przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu bądź przez pełnomocnika, wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto — nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna, nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.

 

Opłaty

 • 54 zł – za wydanie dowodu rejestracyjnego,
 • 18,50 zł – za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek właściciela pojazdu.

 

Opłat dokonuje się w urzędzie kartą płatniczą lub należy dokonać w domu/w banku/na poczcie przelew na konto:

Nazwa rachunku: Dochody Starostwa
Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuł opłaty: rejestracja pojazd

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wnioskowana wymiana dowodu rejestracyjnego dokonuje się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów. Na okres niezbędny do wyprodukowania dowodu rejestracyjnego, właściciel pojazdu może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia czasowego.

Do odbioru nowego dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał pozwolenia czasowego (jeżeli było wydane),
 • oryginał dowodu tożsamości (do wglądu)
 • aktualna polisa OC (do wglądu)
 • pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje. Czynności materialno-techniczna.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników.