Wydawanie zaświadczeń

 

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane archiwalne z operatu ewidencji gruntów i budynków, wg stanu na datę

Miejsce składania dokumentów / odbiór dokumentów

 • bezpośrednio w siedzibie starostwa na stanowisku obsługi z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz udostępniania materiałów z PZGiK (I piętro, sala obsługi 132B)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 14:30
 • korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Geodezji
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn
 
poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą(ESP) w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:/281400/SkrytkaESP
Adres portalu: https://epuap.gov.pl
 

UWAGA: Sposób komunikacji z podmiotami publicznymi  został określony w  art. 63 KPA, w związku z powyższym należy złożyć wniosek w formie prawem przewidzianej, w przeciwnym wypadku sprawa zostanie pozostawiona bez rozpoznania. Nie realizujemy wniosków przesłanych za pośrednictwem poczty internetowej e-mail.

Karta informacyjna

 • Aktualne dane z operatu ewidencji gruntów i budynków udostępniane są w formie określonej przepisem art. 24 ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Wszelkie inne informacje z operatu ewidencji gruntów i budynków potwierdzające dane archiwalne - udostępniane są w formie zaświadczenia.
 • Wydawanie zaświadczeń regulują przepisy art. 217-220 ustawy k.p.a.
 • Wydanie zaświadczenia następuje na wniosek właściciela/władającego lub innego podmiotu, mającego interes prawny w tym zakresie.

Wymagane dokumenty

Opłaty

 • wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł
 • Wydanie zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych oraz do innych celów wyszczególnionych w art. 2 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej - nie podlega opłacie skarbowej
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł. - za pełnomocnictwo z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej

Sposób zapłaty

Przelew za opłatę skarbową dokonaj na konto:
Urzędu Miasta Olsztyna nr: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni (art.217 § 3 k.p.a)

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonów:

tel. 89 523 28 29
tel. 89 521 05 34
tel. 89 523 28 77

Pliki do pobrania

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 poz. 1000).