Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym pojazdu

 

Załatw sprawę

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 12, 15

tel.  (89) 523 28 81, 521 05 16

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 15.30,
wtorek-czwartek: 7.30 - 14.30,
piątek: 7.30 - 13.30

W Internetowej rezerwacji wizyt możesz też wybrać konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Wówczas w umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Pracownicy wydziału pomogą wypełnić Ci wniosek bezpośrednio przy stanowisku podczas załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia — w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej,
 2. Załączniki:
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
 • dokument/y własności pojazdu w przypadku gdy o wydanie zaświadczenia wnioskuje nabywca pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura, prawomocne orzeczenie sądu, umowa zamiany)

Ważne informacje

 • Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach.
 • Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
 • Sprawę załatwia: właściciel pojazdu. 
 • W przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu lub pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto — nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna: nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • 17 zł – za wydanie zaświadczenia
 • 17 zł – za udzielone pełnomocnictwo

Nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna:

Nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Tytuł opłaty: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów