Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

 

Załatw sprawę

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 12, 15

tel.  (89) 523 28 81, 521 05 16

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 15.30,
wtorek-czwartek: 7.30 - 14.30,
piątek: 7.30 - 13.30

W Internetowej rezerwacji wizyt możesz też wybrać konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Wówczas w umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Pracownicy wydziału pomogą wypełnić Ci wniosek bezpośrednio przy stanowisku podczas załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek  — w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej,
 2. załączniki:
 • dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe (w przypadku zniszczenia),
 • oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeżeli został przekroczony termin ważności badania technicznego),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub wnioskującego pozwolenia czasowego,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika pozwolenia czasowego.

Ważne informacje

 • Na okres niezbędny do wyprodukowania wtórnika dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia czasowego.
 • Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach.
 • Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
 • Sprawę załatwia: właściciel pojazdu. 
 • W przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu lub pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto — nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna: nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.

Opłaty

 • 54 zł – za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
 • 18,50 zł – za wydanie wtórnika pozwolenia czasowego.
 • 18,50 zł – za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek właściciela pojazdu.

 

Opłat dokonuje się w urzędzie kartą płatniczą lub należy dokonać w domu/w banku/na poczcie przelew na konto:

Nazwa rachunku: Dochody Starostwa
Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuł opłaty: wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wnioskowane wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dokonuje się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów. Na okres niezbędny do wyprodukowania dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia czasowego. 

Do odbioru wtórnika dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego (w przypadku zniszczenia)
 • oryginał dowodu tożsamości (do wglądu)
 • aktualna polisa OC (do wglądu)
 • pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje. Czynności materialno-techniczna.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników.