Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)

Planujesz przenieść na nowego inwestora inwestycję budowlaną? Pewnie potrzebujesz decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę. Przeczytaj jak ją uzyskać.

 

Załatw sprawę podczas wizyty w urzędzie lub elektronicznie:

Wydział Budownictwa i Infrastruktury

SEKRETARIAT WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY

Przyjmuje interesantów w godzinach 07:30 - 14:30

Konsultacje z inspektorami Wydziału Budownictwa i Infrastruktury od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 13:00.

Sprawę można też załatwić elektronicznie poprzez oficjalną rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym - e-Budownictwo

 

 Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9), w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej, w formie online sprawę można załatwić na stronie e-Budownictwo
 • załączniki:
 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (można je wypełnić na stronie e-Budownictwo), zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona,
 2. oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę,
 3. zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana (zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę),
 4. pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika,
 5. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Ważna informacje

 • W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brakuje podpisu, pełnomocnictwa, wymaganych dokumentów), wówczas urzędnik wezwie wnioskodawcę o jego uzupełnienie, w innym przypadku wniosek nie zostanie rozpatrzony.
 • Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.
 • Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

 

Opłaty

Uzyskanie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę podlega opłacie skarbowej wynoszącej 90 zł (tabela Część I pkt 11 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej). Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu.

 

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn — Wydział Podatków i Opłat

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.).

W powyższym terminie organ może wydać:

 • decyzję o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • decyzję o odmowie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia jej do doręczenia.

 

Uwagi/dodatkowe informacje

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu wymaga uzyskania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę.

Wniosek składa inwestor. Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • nowego inwestora (w tym danych do korespondencji),
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika),
 • dotychczasowego inwestora (tylko imię i nazwisko lub nazwa),
 • decyzji o pozwoleniu na budowę.

W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę należy podać:

 • datę wydania decyzji,
 • nr i znak decyzji,

Wniosek składa się przed terminem przejęcia obowiązków dotychczasowego inwestora przez nowego inwestora.