Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)

Planujesz rozbiórkę obiektu budowlanego? Pewnie potrzebujesz pozwolenia na rozbiórkę. Przeczytaj jak je złożyć.

 

Załatw sprawę podczas wizyty w urzędzie lub elektronicznie:

Wydział Budownictwa i Infrastruktury

SEKRETARIAT WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY

Przyjmuje interesantów w godzinach 07:30 - 14:30

Konsultacje z inspektorami Wydziału Budownictwa i Infrastruktury od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 13:00.

Sprawę można też załatwić elektronicznie poprzez oficjalną rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym - e-Budownictwo

 

 Wymagane dokumenty

 • Wniosek o pozwoleniu na rozbiórkę (PB-3), w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej, w formie online sprawę można załatwić na stronie e-Budownictwo
 • załączniki:
 1. zgodę właściciela obiektu lub jej kopię (zgody nie dołącza się gdy, gdy inwestor jest właścicielem obiektu budowlanego),
 2. pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika,
 3. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 4. szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 5. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 6. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 7. projekt rozbiórki — w zależności od potrzeb,
 8. inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich dołączenia wynika z odrębnych ustaw.

Ważne informacje

 • Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.
 • Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

 

By załatwić sprawę, być może będziesz potrzebować także:

- dostępu do map — skorzystaj z naszego GEOPORTALU 

Opłaty

Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę podlega opłacie skarbowej w wysokości 36 zł (tabela część III pkt 11 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem pozwolenia na rozbiórkę dotyczącego budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej). Wymagana jest także opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu

 

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn — Wydział Podatków i Opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, urząd ma na wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.).

Wniosek składa się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o sprzeciwie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia jej do doręczenia.

Uwagi/dodatkowe informacje

Co do zasady, rozbiórka obiektu budowlanego wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Część rozbiórek została zwolniona z wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Zostały one wymienione w art. 31 Prawa budowlanego.

Wniosek składa inwestor. Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna,
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta),
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego.

 

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • rozbiórki.

 

W zakresie danych dotyczących rozbiórki należy podać:

 • nazwę zamierzenia budowlanego,
 • zakres wykonywania robót budowlanych,
 • sposób wykonywania robót budowlanych,
 • miejsce wykonywania rozbiórki (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków).