Warmiński Związek Gmin

wzg_logoWarmiński Związek Gmin to jedno z najstarszych stowarzyszeń, które funkcjonują na terenie powiatu olsztyńskiego. W jego skład wchodzi dziewięć gmin powiatu: Dywity, Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Świątki, Barczewo, Dobre Miasto, Jonkowo i Olsztynek. Pierwsze posiedzenie Zarządu WZG odbyło się 25 listopada 1997 roku. Organem rejestrowym WZG było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. WZG rozpoczął swoją działalność 27 stycznia 1998 roku.


Główne zadania Warmińskiego Związku Gmin:

1. Związek przejmuje realizację przekazanych przez gminy - członków związku - następujących zadań publicznych:

    • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
    • opracowanie i wdrażanie programu rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz upowszechnianie rozwiązań w zakresie poszanowania energii
    • wspieranie i upowszechnianie programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
    • opracowanie i wdrażanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.


2. Związek przejmuje rolę koordynatora w działaniach jego członków w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego, gospodarki przestrzennej, w tym planowania i rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej oraz wdrażania i promocji nowych produktów turystycznych w ramach potencjalnego obszaru metropolitalnego i powiązań z aglomeracją Olsztyna.
3. Związek wyraża opinie lub występuje z wnioskami w sprawach istotnych dla członków Związku.
4. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zadań o charakterze użyteczności publicznej. W tym celu może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i wyposażać je w majątek.

Skład Zarządu WZG:
przewodniczący - Janusz Sypiański

Dane teleadresowe:
10-516 Olsztyn, Plac Bema 5 (budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie)
pokój nr 237, II piętro, kontakt