e-Budownictwo już działa

Ideą serwisu e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl) jest umożliwienie obywatelom i inwestorom wypełnienie oraz złożenie wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny do właściwych urzędów.

Serwis jest intuicyjny i dostosowany do potrzeb branży budowlanej. To idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą załatwić sprawy urzędowe online, bez wychodzenia z biura czy domu. Cyfryzacja oznacza przyspieszenie procedur oraz ich ujednolicenie, a także daje możliwość odejścia od dokumentów w formie papierowej. To do obywatela będzie należał wybór czy chce złożyć dany wniosek w sposób elektroniczny, czy woli zostać przy tradycyjnym składaniu formularzy. Wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane oznacza również uproszczenie zarządzania załącznikami, które mogą być kopiami dokumentów wydawanych przez inne organy, takie jak Wojewódzki Konserwator Zabytków czy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

W drugiej połowie 2020 r. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprosił 17 urzędów, w tym Starostwo Powiatowe w Olsztynie, do udziału w programie pilotażowym serwisu e-budownictwo. Testowany był proces przesyłania i odbierania wniosków z projektem budowlanym we współpracy z pracowniami architektonicznymi. Architekci równolegle przesyłali do urzędu wnioski w formie papierowej i elektronicznej, które były na bieżąco analizowane. Wyniki pilotażu są pozytywne.

Możliwość składania elektronicznych formularzy jest podzielona na etapy. Jakie sprawy można załatwić elektronicznie?

Obecnie można:

  • złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
  • zgłosić roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego),
  • zgłosić rozbiórkę,
  • złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego,
  • złożyć wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
  • zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
  • zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • złożyć wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania niektórych obowiązków kierownika budowy, o których mowa w art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego,
  • złożyć wniosek o legalizację,
  • złożyć wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego,
  • złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.


Od 1 lipca 2021 r. będzie można:

  • złożyć wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
  • złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,
  • złożyć wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
  • złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
  • złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
  • złożyć wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,
  • zawiadomić o zakończeniu budowy,
  • złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie.


Od 5 lipca 2021 r. będzie można dokonać zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

gunb-plakat-a4-cmyk_0