Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku ich zniszczenia lub utraty oraz uzyskanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika lub jej wtórnik

Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku ich zniszczenia lub utraty oraz uzyskanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika lub jej wtórnik.

 

Załatw sprawę

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 12, 15

tel.  (89) 523 28 81, 521 05 16

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 15.30,
wtorek-czwartek: 7.30 - 14.30,
piątek: 7.30 - 13.30

W Internetowej rezerwacji wizyt możesz też wybrać konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Wówczas w umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Pracownicy wydziału pomogą wypełnić Ci wniosek bezpośrednio przy stanowisku podczas załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek — w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej,
 2. załączniki:
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • zniszczone tablice rejestracyjne lub oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, w przypadku utraty tablic(y),
 • dowód uiszczenia opłaty za wtórnik tablicy rejestracyjnej pojazdu,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie dodatkowej tablicy do oznaczenia bagażnika lub jej wtórnika.

Ważne informacje

 • Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych jest możliwe tylko dla pojazdów zarejestrowanych na „białych” tablicach.
 • W przypadku wniosku o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej dla pojazdu zarejestrowanego przed 30 czerwca 2018 r. organ rejestrujący wydaje komplet nowych tablic rejestracyjnych.
 • Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach.
 • Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
 • Sprawę załatwia: właściciel pojazdu. 
 • W przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu lub pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto — nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna: nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.

Opłaty

 • 52,50 zł - w przypadku wtórnika jednej tablicy (samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik samochodowy, motocykla, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego),
 • 92,50 zł - w przypadku wtórnika dwóch tablic (samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik samochodowy),
 • 42,50 zł - w przypadku wtórnika tablicy (motorower),
 • 112,50 zł – w przypadku wtórnika dwóch tablic zabytkowych,
 • 62,50 zł – w przypadku wtórnika tablicy zabytkowej.
 • 52,50 zł - w przypadku, wydania dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika lub jej wtórnika,

 

Opłat dokonuje się w urzędzie kartą płatniczą lub należy dokonać w domu/w banku/na poczcie przelew na konto:

Nazwa rachunku: Dochody Starostwa
Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuł opłaty: rejestracja pojazdu

Termin i sposób załatwienia sprawy

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

Do odbioru wtórnika tablicy rejestracyjnej należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał dowodu tożsamości (do wglądu),
 • aktualna polisa OC (do wglądu),
 • pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników.