Uzdolniona młodzież otrzyma stypendia

Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej od 18 lipca rozpocznie przyjmowanie wniosków stypendialnych na rok szkolny/akademicki 2023/2024. Komplety dokumentów będzie można składać do 18 sierpnia 2023 r. (liczy się data wpływu do urzędu). 

Zasady składania wniosków

  • Dokumenty można składać od 18 lipca do 18 sierpnia 2023 roku (liczy się data wpływu do urzędu).

Wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami i zdjęciem na nośniku należy:

- przesłać listem na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Fundacja FZO, Plac gen. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn z dopiskiem „wniosek”

- lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przy urzędzie

- albo złożyć osobiście w pokoju 219 po wcześniejszym umówieniu się.

UWAGA: kandydaci na stypendystów, którzy po raz pierwszy będą składali wnioski, przychodzą osobiście!

Wymagane dokumenty

  • Wniosek — dokument do wydrukowania i wypełnienia poniżej,
  • załączniki,
  • do wniosku o stypendium trzeba obowiązkowo dołączyć — ZDJĘCIE przedstawiające twarz, opcjonalnie popiersie. Legitymacyjne. Dobrze oświetlone. Na jednolitym tle. Orientacja pionowa. Format zapisu obrazu JPG, PNG. Zdjęcie w wysokiej rozdzielczości. Zdjęcie dostarczone na nośniku — płyta CD lub pendrive.

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami. Wnioski wypełnione błędnie, nieczytelnie, bądź nieuzupełnione (należy wypełnić wszystkie rubryki), bez wymaganych podpisów lub wymaganych załączników, nie będą brane pod uwagę.

Kompletność wniosku

Wniosek składa się z dwóch części – wniosek główny - 3 strony i załączniki - 2 strony, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny, jak i załączniki po wypełnieniu muszą być podpisane przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli jest to osoba niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy. Średnia ocen musi być udokumentowana kopią świadectwa potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” lub zaświadczeniem z uczelni. Szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe winny być udokumentowane (kopie dyplomów, zaświadczenia z udziałów w olimpiadach, konkursach, sympozjach, zawodach z roku szkolnego 2022/2023). Jeśli osiągnięcia wypisane są na świadectwie szkolnym, nie trzeba dostarczać osobnych kopii, ale trzeba wpisać je w odpowiednią rubrykę. Należy też dołączyć kopię zaświadczenia o wolontariacie, bądź innej aktywności społecznej, którą wpisuje się do wniosku.

Kto może się ubiegać o stypendium?

Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Wszystkie te osoby muszą być zameldowane na terenie powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn).

O stypendiach

Można starać się o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne.

Podstawowy warunek do złożenia wniosku o stypendium naukowe:

- absolwenci szkół podstawowych – średnia ocen nie mniejsza niż 5,20 na świadectwie,

- absolwenci i uczniowie szkół średnich – średnia ocen nie mniejsza niż 4,80 na świadectwie,

- studenci – średnia ocen 4,00 zgodna z zaświadczeniem z uczelni.

 

Przy staraniu się o stypendium artystyczne/sportowe wymagana średnia ocen nie mniejsza niż:

- absolwenci szkół podstawowych – 4,9

- absolwenci i uczniowie szkół średnich – 4,00

- studenci – 3,75.

 

Dodatkowe warunki złożenia wniosku:

– w zależności od wyboru stypendium kandydaci na stypendystów składają odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich osiągnięcia w dziedzinie nauki (stypendium naukowe), sportu (stypendium sportowe) lub sztuki (stypendium artystyczne),

– wskazane jest poinformowanie we wniosku o wolontariacie i działalności społecznej oraz innych rodzajach aktywności zwiększających zasadność przyznania stypendium (np. praca na rzecz schroniska, honorowe krwiodawstwo, praca na rzecz szkoły/uczelni, OSP).

 

WAŻNE!

- absolwenci szkół podstawowych składają dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły średniej.

- absolwenci szkół średnich składają dokument potwierdzający przyjęcie na studia dzienne.

- studenci składają dokument potwierdzający kontynuację studiów.

 

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji tel. 89 521 05 69 w godz. 10-14 w terminie składania wniosków.

Uwaga, FZO zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad przyznawania stypendiów, również w zależności od liczby złożonych wniosków oraz zaangażowania poszczególnych gmin powiatu olsztyńskiego.

Opracowała: Joanna Rogowska-Prokorym, koordynator Fundacji