Utworzenie Centrum Edukacyjnego

Z końcem roku zakończą się prace nad realizacją projektu „Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu”.

Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014–2020. W ramach Osi 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich.

Całkowity koszt ponad 2 mln zł, a dofinansowanie ponad 1,7 mln zł.

Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu.

Zakres prac obejmuje:

a) dostosowanie istniejącego budynku na potrzeby utworzenia centrum edukacji, polegające na przeprowadzeniu prac remontowych oraz zapewnieniu odpowiednich dojść,
b) wyremontowanie i wyposażenie sali wielofunkcyjnej i dydaktycznej,
c) wyremontowanie klatki schodowej,
d) modernizację sanitariatów i remont węzła sanitarnego,
e) dostosowanie pomieszczeń piwnicy na potrzeby realizowanych zajęć,
f) poprawę dostępności komunikacyjnej obiektu,
g) przebudowę ulicy (ul. Bogusławskiego),
h) położenie bruku i płyt granitowych, montaż stylowych lamp oświetleniowych

W wyniku realizacji inwestycji zostanie przeprowadzona rewitalizacja, w wyniku której powstanie nowa baza szkoleniowa dedykowana przede wszystkim dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W budynku Domu Pracy Twórczej „Sorboma” przeprowadzane będą różnego rodzaju kursy i szkolenia aktywizacyjne, które w powiązaniu z działaniami zaplanowanymi w Centrum Zawodowym stworzą kompleksową ofertę prowadzenia szkoleń.

Warsztaty i szkolenia będą służyły zwiększeniu umiejętności manualnych i organizacyjnych osób długo pozostających bez pracy, zagrożonych trwałym bezrobociem i ubóstwem oraz osób młodych wchodzących na rynek pracy. Uczestnicy rekrutowani będą w oparciu o współpracę z instytucjami rynku pracy, fundacjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta. Rekrutacja uczestników szkoleń będzie odbywać się przede wszystkim wśród mieszkańców obszarów rewitalizowanych.

Zakładanymi efektami przedsięwzięcia są przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych oraz zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności zdegradowanym obszarom w wyniku działań mających na celu rewitalizację terenu miasta Biskupiec.

Rewitalizacja Biskupca wpłynie korzystnie na poprawę jakości życia na obszarach zmarginalizowanych miasta, co pozwoli na realizację dalszych działań zgodnych z głównymi ideami stowarzyszenia miast. Projekt ma na celu stworzenie oferty z zakresu świadczenia kompleksowych usług edukacyjnych dla mieszkańców Biskupca.